İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş, 2577 sayılı Kanunda yapılan ve memurların görevlerinden alınarak başka kadrolara atanması işlemlerine karşı açılan davaların sonuçlarını doğrudan ve olumsuz bir şekilde etkileyen bir yazı kaleme almıştır.

Yazıda;

"Devlet Memurları Kanununun 18 inci maddesine göre, kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Bu hüküm, genel olarak memurların güven içerisinde, hiçbir etki altında kalmadan görev yapmasını sağlayan en temel düzenlemelerden biridir.

Bu hüküm sadece, memurun memurluğuna son verilmesinin değil, esas itibariyle elde ettiği tüm kazanılmış haklarının da elinden haksız yere alınmamasının da güvencesi olarak algılanmalı ve görülmelidir.

6 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren, 6526 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun bazı maddelerinde de değişiklik yapmıştır.

Bu değişiklikler, memurların görevde yükselme sınavlarıyla dahi gelmiş olsa kadrolarından alındıktan sonra, yargı dönmelerine ilişkin karar dahi verse alındıkları kadrolara dönemeyecekleri sonuçlar doğuracaktır.

Böylelikle, yapılan düzenlemenin bizatihi kendisi, hak aramanın önünü muvazaalı bir şekilde kesmenin ölçüsünü getirmiş bulunmaktadır."

denmektedir.

Yazının devamında ise bu gibi durumlardaki davaların sonuçlarının getireceği olumsuzluklar detaylı bir şekilde, örnekleriyle işlenmektedir.

Yazının tamamı için tıklayınız.