Öncelikle kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılayıp, karşılayamayacakları hususunun tespiti gerekir. 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 1 inci maddesine göre genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler, kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar Taşıt Kanunu’na tabidir. Kamu şirketleri, örneğin belediyelerin kurmuş olduğu şirketlerin de kapsamda yer aldığı düşünülmektedir. Kanunun 2 nci maddesine göre traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar Taşıt Kanunu’na tabi değildir.

Devamı için tıklayınız.