2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

  • Mevzuat Tarihi02.01.2021
  • KurumMustafa Akdaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri bu yazıda açıklanmıştır.

2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ

Mustafa AKDAŞ

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri aşağıda açıklanmıştır.

1. Mahalli İdareler İçin Ayrılan Ödenekler (Hazine Yardımları)

Bütçe Kanununun 10 uncu maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin;

a) 22-12.31-01-05.02 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere il özel idarelerine,

b) 36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, 

c) 21-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine,   

Tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılacak; SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilecek; bu madde kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacaktır.

Yukarıda (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecektir.

Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2021 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ise Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacaktır.

2. Mahalli İdarelerin Borçlanmalarıyla İlgili Hükümler

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerinin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı ve bu miktarın büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanacağı, hükmü getirilmiş;

Yine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde de il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmaların, iç ve dış borç stok tutarı hesaplanmasında dikkate alınmayacağı, 

hükmü getirilmiştir.

Ancak, 2021 Yılı Bütçe Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz.” hükümleri getirilmiştir.

Buna göre, belediye ve il özel idarelerinin 2021 yılı içerisinde ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmaları, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı limiti hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin 2021 yılı içerisinde Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmaları, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmaları ile SUKAP (Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi) kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmaları iç ve dış borç stok tutarı limiti hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

3. Ödenek Kullanımlarına İlişkin Hükümler

2021 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) Cetvelinde ödenek kullanımlarına ilişkin esaslara yer verilmiş olup;

1) Cetvelin 15. maddesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 27-19.38-01-07.01 tertibinde yer alan ödenek, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ye kuruluşlarına, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere, mahalli idare birliklerine, organize sanayi bölgelerine ye teknoloji geliştirme bölgelerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılacak olup; bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir.

2) Cetvelin 16. maddesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 27-19.38-01-07.01 tertibinde yer alan ödenek, Sosyal İçerikli Projelerin destekleme programı kapsamında başta sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin; türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

3) Cetvelin 18. maddesine göre, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçelerinin (07.1) ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödenekler; Başkanlıkların sorumlu olduğu bölgelerde sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetleri,  hassas tarım uygulamaları, kırsal kalkınma ve örgütlenme, turizm ve kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sanayi altyapısının geliştirilmesi konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüd projeler için ilgisine göre il özel idarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, belediyelere, kalkınma ajanslarına, araştırma kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kullandırılacaktır. Bu ödenekten 2020 yılında girişilen yüklenme artıkları da dahil olmak üzere yıllara sâri olarak yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Maliyeti 10.000.000 TL’nin üzerinde olan müstakil projeler ise Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Yatırım Programına teklif edilecektir.

4) Cetvelin 25. maddesinde, Devlet mallarının sigorta edilmemesinin esas olduğu belirtilerek, istisnai olarak ödenecek sigorta giderleri sınırlı olarak sayılmıştır. İstisnalar arasında; Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri, sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri sayılmıştır. Taşıt Kanununa tabi taşıtların kasko giderleri hususunda belediyelere ait taşıtlara yer verilmemiştir. Dolayısıyla, belediyelerde sadece itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri ödenebilecektir.

5) Cetvelin 31. maddesine göre, her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dâhil olmak üzere;

- Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirası,

- Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirası,

- Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirası,

- Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasına,

Kadar tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenecek, bu tutarları aşan tutarlar ise “(06) Sermaye Giderleri” tertibinden ödenecektir. Bu limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınacaktır.

6) Cetvelin 32. maddesine göre, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri (mahalli idareler dahil) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Cumhurbaşkanlığının izni ile konut satın alınabilecektir.

7) Cetvelin 50. maddesine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları gereğince mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası (Bu Kanunda ayrılması öngörülen paylar ile birinci fıkrada birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ödenekler, mahalli idarelere yardım amacıyla, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamaz.) uygulanmayacaktır. 

8) Cetvelin 61. maddesine göre, 4-16.33-01-05.02 tertibinde yer alan ödenek;  Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerinin program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için kullandırılır.

YADES Programı kapsamında valilikler tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından büyükşehir belediyelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılacaktır.

4. Harcırah İle İlgili Hükümler

2021 yılı için gündelik miktarları Bütçe Kanuna ekli (H) Cetvelinde, memurların ek göstergeleri ile aylık/kadro dereceleri itibariyle aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, gündelik miktarlarında 2019 ve 2020 yıllarına göre artış yapılmıştır.

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 61,65 TL,

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 57,55 TL,

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 54,05 TL,

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 47,65 TL,

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,15 TL,

Denetim elemanlarının harcırahlarının hesabında (a)  bendindeki tutar esas alınır. (2021 için ülke düzeyinde denetim yapanlar 61,65*1,3=80,145 TL, bölge düzeyinde denetim yapanlar 61,65*1,1=67,815 TL, il düzeyinde denetim yapanlar 61,65*0,9=55,485 TL harcırah alacaklardır.)

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrasına göre denetim elemanlarına yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

5. Çeşitli Kanunlardaki Limitlerle İlgili Hükümler

Bütçe Kanuna ekli (İ) Cetvelinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki limitler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun;

a) 17/2 maddesinde yer alan Basın İlan Kurumunda yapılacak ilanların alt parasal limiti 1.052.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılında 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde, muhammen bedeli 1.052.000 TL’yi aşan ihalelere ilişkin ilanların ili Basın İlan Kurumunca belirlenecek günlük gazetelerden birinde de yayınlanacaktır.

b) 17/3 maddesinde yer alan Resmî Gazetede yapılacak ilanların alt parasal limiti 3.155.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılında 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde, muhammen bedeli 3.155.000,00 TL’yi aşan ihalelere ilişkin ilanlar Resmî Gazete de ilan edilecektir.

c) 45. maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü ihale limiti 3.155.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılında 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde, muhammen bedeli 3.155.000,00 TL’yi aşmayan ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilecektir.

d) 51. maddesinde yer alan Pazarlık Usulü parasal limiti illerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde 115.000,00 TL, diğer ilçelerde 57.000 TL olarak belirlenmiştir.   

2) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine nakden ve peşin olarak ödenecek kamulaştırma bedeli 383.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır.

3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 35. maddesinin birinci fıkrasında yer alan avans limiti; illerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 2.100,00 TL; diğer ilçelerde 1.095 TL; yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 14.035,00 TL; Mahkeme harç ve giderleri için İstanbul il merkezinde 153.000,00 TL, Ankara ve İzmir il merkezleri için 100.000,00 TL ve diğer il ve ilçelerde 38.000,00 TL, İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 10.940,00 TL; doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 111.165,00 TL; yargılama giderleri için 22.930,00 TL;  belirlenmiştir.

b) 40. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; şartlı bağış ve yardımlardan bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilen tutarlardan, tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödeneklerden üst yönetici tarafından iptal limiti 46.600,00 TL olarak belirlenmiştir.

c) 79. maddesinin (a) bendinde yer alan; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalıpta, zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan üst yönetici tarafından kayıtlarından çıkarılabilecek alacak limiti 20.000,00 TL; aynı maddenin (b) bendinde yer alan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalıpta, tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan üst yönetici tarafından kayıtlarından çıkarılabilecek alacak limiti 20,00 TL olarak belirlenmiştir.

6. Fazla Çalışma ve Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ödemelere İlişkin Hükümler

1) Bütçe Kanuna ekli (K) Cetvelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesinde öngörülen fazla çalışma ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak fazla çalışma ücreti 2,54 TL’si;

b) Belediyelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmetlerini yürüten personel hariç) Belediye Meclisi kararı ile ödenecek Maktu Fazla Çalışma Ücreti tavanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde ………………………. 321,00.- TL,

Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde …………. 344,00.-TL,

Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde ………… 380,00.-TL,

Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyelerde ………. 429,00.-TL,

Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olan belediyelerde ……... 512,00.-TL,

Nüfusu 1.000.001’ den fazla belediyelerde ……………………… 594,00.-TL,

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki

Diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde ……………. 594,00.-TL,

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisinde 790,00.-TL. 

Aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

Ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

2) Bütçe Kanuna ekli (K) Cetvelinde, Çeşitli kanunlarda yer alan diğer ödemeler şu şekilde belirlenmiştir:

a) Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87’nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 2.075 Türk Lirasını geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir. Bu personelden;

- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen miktarın 1/2’si,

- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/4’ü,

- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen miktarın 1/5’i, ödenir.

Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen 657 sayılı Kanunun 87’nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53’ncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek miktar bu bölümün birinci fıkrasında belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz.

3) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24. maddesinde yer alan; meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için il genel meclisi başkanına uygulanan 6.000 gösterge rakamı 2021 yılında (01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında) 6.026 olarak, diğer meclis üyelerine uygulanan 2.200 gösterge rakamı da 2.226 olarak uygulanacaktır.   

4) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39. maddesinde yer alan belediye başkan ödeneği göstergeleri 2021 yılında (01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında) 2.280 rakamının eklenmesi suretiyle uygulanacaktır.

7. Taşıt Alım Bedellerine İlişkin Hükümler

Bütçe Kanuna ekli (T) Cetvelinde; kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri belirlenmiştir. Cetvele göre, mahalli idareler dahil kamu kurumlarının 2021 yılında satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Binek otomobil …………………………….. 70.100,00.-TL,

- Station-Vagon ………………………………. 73.350,00.-TL,

- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) ……. 125.100,00.-TL,

- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) ….. 113.100,00.-TL,

- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) …………… 164.750,00.-TL,

- Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) ….. 100.450,00.-TL,

- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) …… 127.500,00.-TL,

- Panel ………………………………………… 98.800,00.-TL,

- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)  ……… 216.950,00.-TL,

- Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)  .…… 339.250,00.-TL,

- Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) …………..…… 772.950,00.-TL,

- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) ..…… 127.400,00.-TL,

- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) ..….. 187.700,00.-TL,

- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) ..…… 228.150,00.-TL,

- Ambulans (Tıbbi donanımlı) ……..…………… 229.350,00.-TL,

- Ambulans (Arazi hizmetleri için) …..………… 287.300,00.-TL,

- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) .…… 100.850,00.-TL,

- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) .....………… 15.400,00.-TL,

- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) ...…..………… 36.950,00.-TL,

- Bisiklet ……………………………………… 3.450,00.-TL.

Yukarıda belirlenen azami satın alma tutarları vergiler (KDV-ÖTV) hariç tutarlardır.


İlgili Kanun:

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu


Yorumlar