www.mevzuattakip.com.trAraçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine dair iş ve işlemler ile bu hususlarda yetkili ve görevli birimler hakkındaki usul, esas, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24356&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ara%C3%A7lar%C4%B1n%20Sat%C4%B1%C5%9F,%20Devir%20ve%20Tescil%20Hizmetlerinin%20Y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClmesi%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA