www.mevzuattakip.com.trAsansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan asansörleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31394&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Asans%C3%B6r%20%C4%B0%C5%9Fletme%20ve%20Bak%C4%B1m%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA