www.mevzuattakip.com.trAtık Yağların Yönetimi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, atık yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.34051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=At%C4%B1k%20Ya%C4%9Flar%C4%B1n%20Y%C3%B6netimi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA