www.mevzuattakip.com.trBelediye Alacaklarının Yapılandırılması


UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.


Belediye Alacaklarının Yapılandırılması

 

Gazi SERT

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

 

TBMM’de uzun bir müzakere süreci sonunda yasalaştırılan 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun[1]” bildiğimiz kanunlaştırma tekniğine uygun olmayan, ancak yasama organında bir türlü vazgeçmediği ve bir klasik haline getirdiği TORBA YASA kategorisindedir. Torba içinde birbiriyle ilgisiz ve çok farklı alanlara yönelik çok sayıda Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede gerçekleştirilen değişiklikler bulunmaktadır.

Makalede, “Belediye Alacaklarının Yapılandırılması” üzerinde durulacaktır.

Yapılandırmaya Tabi Belediye Alacakları

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına Torba Yasanın 73 üncü maddesinde yer verilmiş olup, maddenin 1 inci fıkrasında;  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme cezaları ile muhtelif Kanunlarda düzenlenmiş olan askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Torba Yasanın 73 üncü maddesinin 16 ncı fıkrasında da yapılandırmaya tabi Belediye alacakları;

1) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları,

2) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

3) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

olarak sayılmış; bu alacaklardan vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında yapılandırma hükümlerinin uygulanacağı, belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu sayılanlar dışındaki Belediye alacakları yapılandırılmayacaktır.

Diğer taraftan, 2014 yılına ilişkin emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesinden karşılamayan konutlarla iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ilişkin çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemesinin son gününün 30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle, bu taksite konu alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesinden karşılayan konutlara ilişkin olup su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisinin ilişkili olduğu su tüketim faturasının son ödeme tarihinin 30/4/2014 tarihinden önceye (bu tarih dahil) rastlaması durumunda bu vergiler madde kapsamında yapılandırılabilecektir.

Yapılandırma Şartları

Belediye alacaklarının yapılandırılması işlemlerinin resen yapılması söz konusu olmayıp, yapılandırma yapılabilmesi için;

→ Borcu olan mükelleflerin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (Kasım ayının) sonuna kadar, ancak 30 Kasımın tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları,

→ Borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları,

şarttır.

Yapılandırma için başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.

Yapılandırma Usulü

Yukarıda sayılan yapılandırmaya tabi Belediye alacaklarından; vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı ferî alacakları (faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi) yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı ferî alacaklarının (faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi) tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmaya tabi alacak asıllarına uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 01/01/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 01/01/2014 tarihinden itibaren de yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır. Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay (Ağustos ayı) için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacaktır.

Yapılandırmada uyulacak usul ve esaslarla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca Tebliğ Taslağı hazırlanarak web sitesinde[2] yayınlanmış, ancak henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Tebliğ Taslağı ekinde[3] başvuru dilekçe örnekleri ile yıllar itibariyle Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına yer verilmiştir.

Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde, alacakların yapılandırılmasında bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranlarının esas alınacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 01/01/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 01/01/2014 tarihinden itibaren de yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır.

Bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması halinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş olan oran olacaktır.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince, Kanunun yayımlandığı Eylül ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacaktır.

Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

ÖRNEK: 2013 yılında 500 TL tutarında emlak vergisinin 2. taksidinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde; 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre, aylık %1,40 gecikme zammı üzerinden 1 Aralık 2013-10 Eylül 2014 tarihleri arası için %13,06 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı şu şekilde hesaplanacaktır: (Emlak vergisi 2. taksidinin Kasım ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.)

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları[4]         :

Aralık 2013                                       1,11

Ocak 2014                                        3,32

Şubat 2014                                       1,38

Mart 2014                                        0,74

Nisan                                                 0,09

Mayıs                                              -0,52

Haziran                                              0,06

Temmuz                                            0,73

Ağustos                                             0,42

1-10 Eylül [(0,42/30)x10]              0,14

Toplam Yİ-ÜFE                                7,47

Buna göre, söz konusu 500 TL’lik verginin gecikme zammı yapılandırıldığında %13,06 oranında gecikme zammı yerine %7,47 oranı uygulanacaktır. Dolayısıyla, mükellef gecikme zammı olarak 65,30 TL yerine 37,35 TL ödeyecektir. Burada yapılandırma sonucu vazgeçilen alacak tutarı 27,95 TL’dir.

Yapılandırılan Alacakların Ödeme Süresi ve Şekli

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.” hükmü getirilmiştir.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların yapılandırmadan yararlanmak istemeleri halinde, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında; yapılandırılan alacak tutarının taksitler halinde ödenebilmesi imkanı tanınmış, ancak ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmek istenmesi durumunda:

İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak;

Borçlularca başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek, ancak taksit sayısı 18 ayı geçmeyek;

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

On iki eşit taksit için (1,10),

On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılıp, bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak ve başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on birinci fıkrasında, yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi imkanı getirilmiştir. Söz konusu fıkrada;

“(11) Bu madde kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu fıkra hükümlerinden belediyelerinde yararlanması mümkündür. Ancak, kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir. Bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.

Kredi kartı kullanılmak ve borçlunun bankadaki kredi hesaplarına taksit aylarında borç olarak yansıtılmak suretiyle yapılan ödemeler ilgili taksit ayının son gününü izleyen günden itibaren 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre belirlenen sürede (20 gün içinde) Belediye hesaplarına aktarılacaktır.

Örneğin, borçlu tarafından madde kapsamında taksitlendirilmiş alacağın ilk üç taksit tutarının kredi kartı ile aynı gün ödendiği varsayıldığında, banka tarafından taksitler ilgili taksit ayları olan Aralık-2014 ve Şubat-Nisan 2015 aylarında borçlunun hesap ekstrelerine yansıtılacak ve bu suretle yapılan tahsilat tutarları taksit aylarının son gününü izleyen 20 gün içerisinde Belediye hesaplarına aktarılacaktır.

Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemenin maddenin öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır.

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinde, maddeye göre yapılandırılan alacak tutarının taksit süresinde ödenmemesi halinde, madde hükümlerinden yararlanabilme koşullarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılandırılan alacaklara ilişkin taksitlerin; 2014 takvim yılında en fazla bir tanesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, müteakip takvim yıllarında ise en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında (%1,40) hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır.

Aksi durumda, yani;

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

- 2014 takvim yılında birden, müteakip takvim yıllarında ise ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

halinde yapılandırma hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Diğer taraftan, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacak; bununla birlikte, taksit tutarının %10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmayacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılandırma hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi durumunda, yani alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince, borçlular ödedikleri tutarlar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanacaklardır.

ÖRNEK: Vergi asılları ile hesaplanan Yİ-ÜFE tutarları toplamını yapılandırma kapsamında 6 eşit taksitte ödemeyi tercih eden mükellefin, 5 taksiti süresinde ödediğini ancak, son taksit için herhangi bir ödeme yapmamış olduğunu varsayarsak; bu durumda, mükellefin yaptığı ödemeler, vadesi ve dönemi önce gelen borçlardan başlanarak her bir dönem itibarıyla mahsup edilecek, yapılan ödemeler bu şekilde mahsup edildikten sonra alacağın tamamen tahsil edilemediği dönemlerde yapılandırma hükmü ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu takdirde kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için yapılmış ödemeler kadar madde hükmünden yararlanılacaktır. Mükellefin madde hükmünden yararlanacağı tutar bulunurken yapılandırılan borcun katsayı tatbik edilmemiş kısmı dikkate alınacaktır.

Diğer Hususlar

Mükelleflerin (borçluların) başvurularının taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Başvuruların internet üzerinden (kurumum web sitesinden) de kabul edilmesi mümkün olup, bu durumda başvuru tarihi elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarih olacaktır.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

Yapılandırma hükümlerinden yalnızca kesinleşmiş alacaklar için yararlanılması mümkün olduğundan, bu alacakların takibiyle ilgili olarak dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, yapılandırmadan yararlanabilmeleri için başvuru süresinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairelerine verilecek ve dilekçelerin bu dairelere verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılacak ve tahsil dairelerince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine gönderilecektir.

Diğer taraftan, maddenin altıncı fıkrası hükmüne göre, madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası gereğince, madde kapsamına giren alacaklara karşılık;

- Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar,

- Madde kapsamında tahsil edilen tutarlar,

- Maddenin onüçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında maddeden yararlanmak istenen ve 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca yapılan tecile ilişkin olarak tahsil edilen faizler,

red ve iade edilmeyecektir.

Borçlu tarafından yapılandırma kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda, borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir.

 

[1] 11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2]ttp://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/6552/6552_sayilikanun_1_seri_no_tebligtaslak.pdf

[3] http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/6552/Yapilandirma_teblig_ekleri.pdf

[4] “http://tuikapp.tuik.gov.tr/Gosterge/?locale=tr” web adresinden alınmıştır.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA