Belediye Başkanlıklarında Uygulanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarında Yer Alan 1 inci Derece Başkan Yardımcılığı Kadrolarının 3 Dereceye Çekilmesi Talebine İlişkin

  • Mevzuat Tarihi08.08.2006
  • KurumDevlet Personel Başkanlığı

ÖZET: Belediye başkanlıklarında uygulanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” ında yer alan 1 inci derece başkan yardımcılığı kadrolarının 3 dereceye çekilmesi talebine ilişkin 08.08.2006-15978

Norm kadro mevzuatında 1 inci derece olarak belirlenen Başkan Yardımcılığı kadrosunun 3 üncü dereceye çekilip çekilmeyeceğine dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” ın 14 üncü maddesinde “Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren kapsama dâhil kurum ve kuruluşlardaki memur kadroları, Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, mezkûr Esaslarda belediye başkan yardımcılığı kadrosu 1 inci derece olarak belirlenmiş olup, 3 üncü dereceye çekilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ıncı maddesi A bendinde lise mezunlarının azami 3 üncü dereceye yükselebilecekleri hüküm altına alınmış olduğundan adı geçen personelin 1 inci dereceli kadrolara atanması mümkün bulunmamaktadır.


Yorumlar