Belediye Meclisinde Ek Gündem Oluşturulması, Meclisin Kararına Mı Bağlı?

  • Mevzuat Tarihi22.06.2017
  • KurumHalil MEMİŞ

Belediye meclis toplantıları, Belediye Başkanları tarafından hazırlanarak önceden bildirilen/duyurulan gündemler üzerine gerçekleştirilen toplantılar olmasının yanında, önceden bildirilmeyen bazı konularında belediye meclisinin gündemine alınarak görüşülmesinin yöntemi bu yazının içeriğini oluşturmaktadır.

BELEDİYE MECLİSİNDE EK GÜNDEM OLUŞTURULMASI, MECLİSİN KARARINA MI BAĞLI?

Halil MEMİŞ

Belediye meclis toplantıları, Belediye Başkanları tarafından hazırlanarak önceden bildirilen/duyurulan gündemler üzerine gerçekleştirilen toplantılar olarak bilinmektedir. Ancak, önceden bildirilmeyen bazı konularında belediye meclisinin gündemine alınarak görüşülmesi her zaman mümkündür.  

Gündem konusu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: "Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur.

Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir."

Kanundaki bu hükümde, duyurulan meclis gündemi haricinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin belediye ait işlerle ilgili olarak gündem maddesi önerebilir.

Bu önerinin gündeme alınmasına ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Bu husus, aynı şekilde, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde de düzenlenmiştir. Buradaki düzenlemeye göre de; meclis toplantılarının ilk gününde belediye başkanı ve üyeler belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir, öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

Bu iki hükümden yola çıkılarak, belediye  meclislerinin gündemleri duyurulduktan sonra meclise gelen tüm konuların da bu şekilde gündeme alınacağı algısı yaygındır.

Kısacası, duyurulan/bildirilen gündem maddelerine meclisin toplantı günü ek yapılmak istendiğinde, bu konuların gündeme alınmasına ve görüşülmesine, toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar verileceği kanaati yaygındır.

Halbuki bazı durumlarda, meclisin kabul etmesine gerek olmadan da ek gündem söz konusu olabilir.

Adı geçen Yönetmeliğin "Görüşmeler ve yönetim" başlıklı 11 inci maddesine göre;  başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir, meclis başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir. Yapılacak konuşmalar en fazla on dakika ile sınırlıdır.

Daha sonra gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik yapılmasına, başkan veya üyeler tarafından yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave edilmesine meclisçe karar verilir.

Ancak, aynı maddeye göre, iki durumda meclisin kararına gerek olmadan ek gündem söz konusu olabilmektedir:

a) Tüm belediyelerde (büyükşehir ve diğer belediyeler); belediye birimlerinden gelen talepler ile

b) Büyükşehir belediyelerinde ilçe belediye meclislerinden gelen kararlar ile belediyenin bağlı kuruluşlarından gelen  talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir ve görüşülür.

Uygulamada genellikle, bu ayırıma bakılmadan, birimlerden de gelse, bağlı kuruluş talepleri de olsa, büyükşehir ilçe belediyelerinin büyükşehir belediye meclisi kararı ile yürürlüğe girecek olan kararları da olsa, tamamı meclisin oyuna sunulduktan sonra gündeme alınmakta veya alınmamaktadır.


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar