Belediye Üst Yöneticileri Özel Sektörden mi Gelecek?

  • Mevzuat Tarihi14.02.2020
  • KurumHalil MEMİŞ

Kamuoyuna yansıyan “5393 sayılı Belediye Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” taslağında, belediye ve bağlı kuruluşları üst yöneticileri için gerekli şartlar yeniden düzenlemeye tabi tutuluyor.

Belediye Üst Yöneticileri Özel Sektörden mi Gelecek?

Halil MEMİŞ

Kamuoyuna yansıyan “5393 sayılı Belediye Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” taslağında, belediye ve bağlı kuruluşları üst yöneticileri için gerekli şartlar yeniden düzenlemeye tabi tutuluyor.

Öngörülen Şartlar

Sözkonusu taslağa göre Büyükşehir Belediyelerindeki genel sekreter ve yardımcıları için şu şartlar öngörülüyor:

“Genel sekreter kadrosuna atanacaklarda, bakanlık genel müdürlerinin, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atanacaklarda ise bakanlık genel müdür yardımcılarının atanmasında öngörülen yükseköğrenim, hizmet ve çalışma süresi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.” 

Yine taslağa göre Belediye Bağlı Kuruluşlarındaki genel müdür ve yardıcıları için şu şartlar öngörülüyor:

“Genel müdür olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işetmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.”

Yine düzenleme önerisinde; “Genel müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 

b) İSKİ hizmet alanı ile ilgili konularda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 

c) Kamuda en az beş yıl görev yapmış olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Şartlar

Bakanlık Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanma şartları; 3 Nolu Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Atama şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.”

Taslak Yasalaşırsa Aranacak Şartlar

1. Genel Sekreter İçin;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Şartları aranacaktır.

Bu ne anlama geliyor:

Toplam 5 yıl herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak 5 yıl süreyle bir işverene bağlı veya serbest olarak çalışmış olanlar, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları kaydıyla Genel Sekreter atanabileceklerdir. Bu kuruluşlara, uluslararası kuruluşlarda dahildir.

Anlaşılacağı üzere, genel sekreter olarak atanacak olan kişinin kamuda çalışıyor olması şart değildir. Kamuda veya özel sektörde veya serbest olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) 5 yıl süreyle prim ödenmiş olması yeterlidir.

2. Genel Sekreter Yardımcısı İçin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

Şartları aranacaktır.

Toplam 5 yıl süreyle kamuda görev yapmış olanlar, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları kaydıyla Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanabileceklerdir. Burada izaha muhtaç olan veya tartışma yaratılacak konu ise, kamuda görev yapmış olmanın neyi ifade ettiğidir. Kamuda işçi veya sözleşmeli personel olarak 5 yıl hizmeti olanlarda bu kapsamda değerlendirilecek midir?

3. Genel Müdür İçin;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işetmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Şartları aranacaktır.

Bu ne anlama geliyor:

Toplam 5 yıl herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak 5 yıl süreyle bir işverene bağlı veya serbest olarak çalışmış olanlar, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları kaydıyla Genel Müdür atanabileceklerdir. Bu kuruluşlara, uluslararası kuruluşlarda dahildir.

Anlaşılacağı üzere, genel müdür olarak atanacak olan kişinin kamuda çalışıyor olması şart değildir. Kamuda veya özel sektörde veya serbest olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) 5 yıl süreyle prim ödenmiş olması yeterlidir.

4. Genel Müdür Yardımcısı için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 

b) İSKİ hizmet alanı ile ilgili konularda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 

c) Kamuda en az beş yıl görev yapmış olmaları gerekir.

Şartları aranacaktır.

Toplam 5 yıl süreyle kamuda görev yapmış olanlar, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabileceklerdir. Burada izaha muhtaç olan veya tartışma yaratılacak konu ise, kamuda görev yapmış olmanın neyi ifade ettiğidir. Kamuda işçi veya sözleşmeli personel olarak 5 yıl hizmeti olanlarda bu kapsamda değerlendirilecek midir?

Değerlendirme

Mevcut düzenlemelere göre, Genel Sekreter ve Genel Müdür atanabilmek için 12 yıl hizmetin bulunması gerekmekteydi. Bu hizmetin tamamının kamuda geçmesi gerekmediği halde, en az 6 yıllık süresinin kamuda geçmesi gerekmekteydi.

Yine, Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için 12 yıl hizmetin bulunması ve bununda en az 4 yılının kamuda geçmiş olması gerekiyordu.

Burada öngörülen sürelerin hesap şekli, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde yer almaktadır.

Öngörülen düzenlemeler kanunlaştığında ise, Genel Sekreter ve Genel Müdürler için kamuda çalışma zorunluluğu ortadan kalkacak, toplamda 5 yıl süreyle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmış olmak yetecektir. Yani hiç kamu tecrübesi bulunmayanların, serbest veya özel sektörde çalışmış olanların bu kadrolara atanması mümkün hale gelecektir.

Yine Genel Sekreter ve Genel Müdür Yardımcıları için kamuda 5 yıl hizmet yapmış olmak yeterli olacaktır. 

Genel Sekreter/Müdür için 5 yıllık süre özel sektör dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışma şartı aranırken, bunların yardımcıları için ise bu sürenin kamuda geçmiş olma şartı aranmaktadır.

Kanaatimizce bu teklif kanunlaştığında, genel sekreter veya genel müdürlerin kamuda görev yapmış olma şartı ortadan kalkacaktır. 

Bu durum, seçilmişlerle gelenlerin üst yönetim olarak kendi kadrolarını oluşturma imkanını verecektir. Ancak, bu tür atamaların kurum hafızalarını ortadan kaldıracağı, belediyecilik ve kamuyu bilmeyenlerin de bu kadrolara atanabileceği gerçeği karşısında olumsuz sonuçlar doğurması mümkün olacaktır.


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar