Belediyeler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İçin Öngörülen Hizmet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Teknik Hata

  • Mevzuat Tarihi11.10.2020
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNGÖRÜLEN GENEL ŞARTLARDAKİ TEKNİK HATA

(Ortaöğrenim Mezunları Açısından Bir Değerlendirme)

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

1. Giriş

Bilindiği üzere, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 2 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

Yönetmelik, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, Yönetmelikte öngörülen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Görevde yükselme yönetmelikleri, esas itibariyle kurumlardaki görevde yükselme niteliğindeki atamalara ilişkin usul ve esasları, Kanunlarla konulmuş hükümlere bağlı olarak düzenler. Bu yönüyle, bu Yönetmelikler düzenlenirken Kanunlarla öngörülmüş atamalara ilişkin temel kurallar dikkate alınmak ve uyulmak zorundadır.

Ancak, bu kurallar esas alınırken yapılacak olan sınavları engelleyici bir sonuç doğurmamalarına da dikkat edilmelidir. 

Bu kısa değerlendirmemiz, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile öngörülen görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlardaki bir hükmün, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan bazı unvanların esasında sınava girmesini nasıl engellediği ile ilgili olacaktır. Ancak hemen ifade edelim ki, bu Yönetmeliğe göre açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği başvurularında, bahse konu edeceğimiz husus dikkate alınmamıştır. Bunun içindir ki, aşağıda belirteceğimiz memurlar sınavlara girebilmişlerdir.

2. Genel ve Özel Şartların Uygulanma Sırası

Bir çok uygulama için genel ve özel şartlar öngörülür. Bunun en somut hali de, memur hukukunda mevcuttur. Gerek memuriyete girişte, gerekse memuriyette yükselmede genel ve özel şartlar aranır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği için de Yönetmelikte, hem genel, hem de özel şartlar öngörülmüştür. 

Öngörülen bu genel ve özel şartların anlamı şudur: Sınava girecekler için öncelikle genel şartlara bakılacaktır. Genel şartları taşıyanlar açısından, özel şartlar değerlendirilecektir. Genel şartları taşımayanlar için artık özel şartların bir anlamı kalmayacaktır. Bu anlamda genel şartlar, süzgeç görevi görür. Genel şartları taşımayanlar, özel şartları taşıyor olsa bile sınava giremeyecektir.

3. 657 Sayılı Kanun’un 68 inci Maddesi

Yönetmeliğin “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; “657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,” hususu görevde yükselme için öngörülen genel şartlar arasında yer almıştır.

Maddenin 1 inci fıkrası “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;” şeklindedir. Bu hüküm, belirttiğimiz 68 inci maddenin atama şartlarının görevde yükselme sınavına gireceklerin tamamında aranması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

Aynı şekilde Yönetmeliğin “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8 inci maddesinin (b) fıkrasında “657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.” hususu unvan değişikliğine girecekler için öngörülen genel şartlar arasında yer almıştır.

Maddenin birinci fıkrası “Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:” şeklindedir.

Buradaki “b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.” hükmü, 6 ncı maddedeki düzenlemeye ek olarak bazı mezunların hiçbir şekilde sınava girmemesinin ötesinde daha fazla belirsizliğe yol açmaktadır.

Bilinmelidir ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi, öncelikle yükseköğrenim mezunlarının atamaları için geçerli olan bir düzenlemedir. Yüksek öğrenim mezunu olmayanlar, bu madde kapsamında atanamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesine göre;

"B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

(Ek fıkra: 26/8/1993 – KHK-501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile)

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

(Ek paragraf: 2/7/2018 - KHK-703/172 md.) Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

................."

Görüldüğü üzere madde hükmüne göre atanabilmek için iki temel kriterimiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hizmet süresi, diğeri ise öğrenim düzeyidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

3. Görevde Yükselmeye Tabi Unvanlarda Aranan En Düşük Eğitim Seviyesi ve Genel Şartlardaki 68/B Kaydının Etkisi

Yönetmeliğin “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 inci maddesine göre, unvanlar itibariyle aranan en düşük öğrenim düzeyleri şunlardır:

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

f) Uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için; dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ğ) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Bando şefi kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ı) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru ve tahsildar kadrolarına atanabilmek için; en az ortaöğrenim mezunu olmak,

i) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğrenim mezunu olmak,

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğrenim mezunu olmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğrenim mezunu olmak.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavına katılanların tamamı için aranacak şartlardır. Bu şartları taşımayanların, sınava alınması mümkün olmayacağı için, bunlar açısından özel şartların bir ehemmiyeti de olmayacaktır.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki atanabilme şartlarını taşıma yönündeki genel şart bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu şart öncelikle en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunlarına imkan sağlamaktadır. Bunun anlamı, öğrenim düzeyi en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmayanların, hiçbir şekilde görevde yükselme sınavına giremeyecekleridir.

Bunun doğal sonucu olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, en az ortaöğrenim mezunlarının girebileceği öngörülen kadrolar dikkate alındığında, maddede düzenlenmiş olmasına rağmen genel şart olan 68/B şartlarını taşımadığı için;

- Meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, eğitmen kadrosu için;

- Ortaöğrenim mezunu olanlar; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru ve tahsildar kadroları için; 

- Yine ortaöğrenim mezunu olanlar; gemi adamı kadrosu için; 

- Yine ortaöğrenim mezunu olanlar; koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için;

- Yine ortaöğrenim mezunu olanlar; şoför kadrosu için;

görevde yükselme sınavına giremeyeceklerdir.

Diğer bir anlatımla, genel şartlar arasında “657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,” hükmüne yer verilmekle, ortaöğrenim mezunlarının sınava girmesi zaten imkansız hale girmiş olacağından, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan ve sıraladığımız unvanlar açısından teknik lise ve en az ortaöğretim şartını koymanın hiçbir değeri kalmamıştır, zira uygulanabilirliği yoktur.

4. Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlarda Aranan En Düşük Hizmet Süresi ve Bu Sürenin 68/B ile Nasıl Örtüştürüleceği Sorunu

Yönetmeliğin “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8 inci maddesinin (b) fıkrasında “657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.” hususu unvan değişikliğine girecekler için öngörülen genel şartlar arasında yer almıştır. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 68/B maddesinde öğrenim durumunun yanında hizmet süreleri de öngörülmüştür. Ancak maddede öngörülen hizmet süreleri, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadroları” için öngörülmüştür.

Buna göre; 

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmet süresi gerekmektedir.

Unvan değişikliğine tabi kadroların neler olduğuna girmeden önce, genel şart olarak 68 inci maddede öngörülen süreler dikkate alınacağına ve anılan maddede de sadece 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceden kadrolar için süreler öngörüldüğüne göre; bu derecelerden olmayan hiçbir kadro unvanı için unvan değişikliği sınavı açılamayacaktır. Zira, genel şart olarak referans gösterdiğimiz maddede sadece bu dereceler düzenlenmiştir. Mesela, 6 ncı dereceden bir Mühendis kadrosu, 5 inci dereceden bir Teknisyen kadrosu, kısaca 5 ve daha düşük (6, 7, 8, …) dereceli hiçbir kadro için, unvan değişikliği sınavı açılamayacak, açılsa bile bu kadrolar 68/B de yer almadığından, başvuranların hizmet sürelerinin neye göre hesaplanacağı bilinemeyeceğinden uygulanma imkanı olmayacaktır. 

Hele aşağıda belirteceğimiz üzere, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki kadrolar için ise, bu sınıftaki kadrolar 68 inci madde kapsamında olmadığından, hiçbir şekilde sürenin nasıl hesaplanacağı belli değildir.

Şimdi unvan grupları itibariyle ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki özel şartları dikkate alarak konuyu değerlendirelim:

4.1. Süre Şartının Hesaplanması İmkansız Olan Unvanlar/Kadrolar

a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleontolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biolog, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog,  kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

ç) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların grafik tasarımla ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak gerekmektedir.

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.

e) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak gerekmektedir.

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak,

Burada sayılan unvanlar için öğrenim durumu itibariyle 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesini uygulamamız imkan dahilinde olmakla beraber sürenin hesabında sorun bulunmaktadır. Özellikle genel şartlardaki süre şartını hesaplamamız buradaki unvanlardan 1, 2, 3, ve 4 üncü dereceli kadrolar için mümkün olmakla birlikte, yukarıda da belirttiğimiz üzere burada sayılan unvanlardan 5 ve daha aşağı (daha düşük = 5, 6, 7, 8, …) dereceli olan kadrolar için mümkün olmayacağından, bu unvanlar için unvan değişikliği sınavı açmak teknik olarak sonuç vermeyecektir. Zira, 5 ve aşağı dereceli kadrolar için süre hesaplamak mümkün olmayacaktır. Çünkü, referans gösterilen 68/B maddesinde, bu dereceler düzenlenmemiştir.

4.2. Süre Şartının Hesaplanması İmkansız Olan ve Bu Nedenle Ortaöğrenim Mezunlarının Teknik Olarak Sınava Giremeyeceği Unvanlar/Kadrolar

a) Kaptan kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

b) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için; en az meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

c) Topograf, ölçü ve ayar memuru kadrolarına atanabilmek için; endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

d) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu kadrolarına atanabilmek için; en az ortaöğretim mezunu olmak gerekmektedir.

e) İmam kadrosuna atanabilmek için; imam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının ya da bu okullara denk mülga ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Burada sayılan kadrolar açısından, 68/B maddesinin ihtiva ettiği hüküm nedeniyle 5 ve daha aşağı (6, 7, 8 …) dereceden kadrolar için unvan değişikliği sınavı açılmasının bir anlamı olmayacağı gibi, orta öğrenim mezunları açısından hizmet süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda da bir netlik yoktur. Çünkü, ortaöğretim mezunları, süre hesabı açısından referans gösterilen Kanun maddesi kapsamında değillerdir.

4.3. 657 sayılı Kanunun 68 inci Maddesinin Kapsamında Olmayan Unvanlar İçin Sürenin Nasıl Hesaplanacağı

Bilindiği üzere, 68/B maddesi, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki kadrolar için uygulanmaz. 

Buna karşılık, Yönetmeliğin 9 uncu maddede sayılan “Hemşire, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk rehberi ve gözetimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protezteknisyeni,” unvanları Sağlık Hizmetleri Sınıfından kadrolardandır. Bu kadroların, 68/B maddesi kapsamında olmaması nedeniyle, süre hesabında bu unvanlara ilişkin kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacakların hizmet sürelerinin neye göre hesaplanacağı açık ve net değildir. Çünkü, bu kadrolarda, süre hesabı açısından referans gösterilen Kanun maddesi kapsamında değillerdir.

5. Değerlendirme ve Sonuç

2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, hiç şüphesiz bazı konulardaki tereddütleri ortadan kaldırmış, bazı konularda da uygulamayı kolaylaştıracak yenilikler getirmiştir.

Buna karşılık, getirdiği genel şartlarla, bazı kadrolar için sınav açılmasını, diğer bir ifade ile o kadrolar için açılan sınavlara gireceklerin şartlarının uyup uymayacağının hesaplanmasını objektiflikten uzak belirlemeye yol açmış, hatta belirlenememesine neden olmuştur.

Her kadronun derecesi, o kadroya atanmak için öngörülen öğrenim şartları ve o kadronun bulunduğu hizmet sınıfı itibariyle atanma şartlarının, öğrenim ve süre itibariyle aynı olamayacağı aşikardır. Hal böyle iken, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki atanmaya ilişkin şartları genel şartlar arasında düzenlemek, belirttiğimiz esasa aykırılık teşkil edeceği gibi, 68 inci madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan kadro ve öğrenim mezunlarının sınavlara kabul şartlarının hesabını da imkansız hale getirecektir.

Bu nedenle, atanmaya ilişkin süre şartının genel şartlar arasından çıkartılarak, her bir unvan ve kadro için ayrı ayrı özel şartlar arasında düzenlenmesi kaçınılmazdır.


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar