Belediyelerce Kadın Sosyal Dayanışma Merkezi Kurulması İçin Kamulaştırma Yapılabileceği

  • Mevzuat Tarihi24.04.1998
  • KurumDanıştay

T.C.

DANIŞTAY 

6. Daire

Esas: 1997/3697

Karar: 1998/2219

Tarih: 24.04.1998

ÖZET: Belediyelerce de kadın sosyal dayanışma merkezi kurulabilir ve bu amaçla kamulaştırma yoluna gidilebilir.

(1580 sayılı Belediye K. m. 15) (2942 sayılı Kamulaştırma K. m. 1, 5, 6)

KARAR METNİ:

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ...

Karşı Taraf: I- ... Varisleri: ... velayetten .... ...

II- ... Varisleri: .... ...

Vekilleri : Av....

İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 24.2.1997 günlü, E:1996/543 K:1997/134 s. kararının usul ve kanuna aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan''ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, kadın sosyal dayanışma merkezi kurulması amacıyla kamulaştırma yapma hususunda belediye başkanlıklarının yetkili olmadıkları, 1580 s. Belediye Kanununda belediyelerin görevleri arasında kadın sosyal dayanışma merkezi kurmanın sayılmadığı, ancak gelişen koşullar doğrultusunda kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, kadın sosyal dayanışma merkezi kurulması amacıyla belediyelerce kamulaştırma yapılabileceği sonucuna varıldığından dava konusu kamulaştırma işleminde kamulaştırma bedelinin ikinci bir talimatla ödenmek üzere bankaya bloke edilmesi ve kamu yararı kararının onay merciine onaylattırılmaması yönünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu sebeple temyize konu mahkeme kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal''ın Düşüncesi: Kamulaştırma bedelinin, taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tapuda tescili yolunda ferağ verilmesi koşulu dışında kesintisiz ve sınırlamasız olarak bankaya yatırılmış olması ilgilinin bu bedeli her zaman alabilmesini sağlamak amacına yöneliktir. İdarenin bu bedeli ikinci bir talimatla ödenmek üzere bankaya bloke etmesi ilgilinin kesintisiz ve sınırlamasız olarak bedeli alabilme olanağını ortadan kaldıracağından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu idare mahkemesi kararında 2577 s. Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan kararın yukarda belirtilen gerekçesiyle onanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... Mah., ... pafta, ... ada, ... parsel s. taşınmazın kadın sosyal dayanışma merkezi olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılmasına ait 14.3.1996 günlü, 667 s. belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, davacılara ilişkin taşınmazın kadın sosyal dayanışma merkezi olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldığı, oysa idarenin böyle bir hizmeti yerine getirmek gibi bir görevinin bulunmadığı, kamulaştırma bedelinin sınırlamasız yatırılması gerekirken bankaya ikinci bir talimatla ödenmek üzere bloke edildiği, kamu yararı kararının mülki idare amirine onaylattırılmadığının anlaşıldığı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptalin karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Kadın sosyal dayanışma merkezi kurmak 1580 s. Belediye Kanununda belediyelerin görevleri arasında öngörülmemiş ise de artan nüfusu, konumu, sosyal durumu değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, belediyelerce de kadın sosyal dayanışma merkezi kurulabileceği ve bu amaçla kamulaştırma yoluna gidilebileceği sonucuna varılması doğru olacaktır.

Ancak, dava konusu kamulaştırma bedelinin ikinci bir talimatla ödenmek üzere bankaya bloke edildiği, belediye encümeni tarafından alınan kamu yaran kararının onay merciine onaylattırılmadığının anlaşılması karşısında dava konusu kamulaştırma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 24.2.1997 günlü, E:1996/543 K-.1997/134 s. kararının yukarıdaki gerekçeyle onanmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.4.1998 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

AYRIŞIK OY

Temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının, karardaki gerekçelerler aynen onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına bu yönüyle katılmıyorum.

Kaynak: DKD. Sayı 98 s: 334


Yorumlar