www.mevzuattakip.com.trBelediyelerde Hangi Unvanda Kim Sözleşmeli Olabilir?


Bu makalede, belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin, unvanlar itibariyle taşımaları gereken nitelikler üzerinde durulmuştur. Diğer bir ifade ile, kimlerin hangi unvanlarda sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği konusu değerlendirilmiştir. (Yazının tamamına sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak ücretsiz üyelik kaydı yaptırınız. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.)


Belediyelerde Hangi Unvanda Kim Sözleşmeli Olabilir?

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

Bilindiği üzere belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Ancak, yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle zaman zaman mezuniyetlere göre kimlerin hangi unvanlarda sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Esas itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yayınladığı 02.01.2020 tarih ve 83683335-900-291 nolu genelgesi (2020/2) ile konuya açıklık getirmiştir.

Buna göre;

“1- Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki “4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” de aranan nitelikler veya Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir.

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 4 sayılı cetvelde yer almayan ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede bulunan personel kadro unvanları için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.

3- Bakanlığımızca belirlenen sözleşmeli personel kadro unvanları dışında sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan ve ekli listede belirlenen kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-2 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları)

4- Sözleşmeli personel istihdamında boş kadrosu bulunmayan kurumlar sözleşmeli personel istihdam etmeyeceklerdir.”

Genelgede de belirtildiği üzere, belediyelerde hangi unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edileceği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu belirleme yukarıda verilen genelge ile yapılmış olup, liste aşağıya alınmıştır.

Yukarıda yer alan genelge hükmünden de anlaşılacağı üzere kurumlar şartları belirlerken, öncelikle belirlenen bu unvanların 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki “4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de yer alıp almadığına bakacaklar, söz konusu cetvelde yer alan unvanlar için o cetveldeki belirlenen niteliklere göre sözleşmeli personel istihdam edeceklerdir. 

Söz konusu unvanlardan anılan cetvelde yer almayan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen) sözleşmeli personel kadro unvanları için ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan niteliklere bakacaklardır. Genelgede belirtilen “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kalkmış olduğundan, belediyelerimiz bunun yerine 2 Temmuz 2020 ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Bu çerçevede aşağıda, öncelikle belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar liste olarak verilmiştir. 

Bunun yanında, bu listede yer alan unvanlarda istihdam edilecek Sözleşmeli Personelde hangi niteliklerin aranacağı ise ayrı bir liste olarak verilmiştir. Bu listede ise, (*) ile işaretlenenler, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki “4 sayılı cetvel A- Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de yer alan unvanlardır ve bu unvanlarda anılan Esaslarda belirlenen şartlar aranacaktır. Diğerleri ise anılan Esaslara ekli cetvelde yer almayan unvanlardır ve o unvanlarda ise Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile bu unvanlara ait kadrolara atanacaklarda bulunması gereken nitelikler aranacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO UNVANLARI LİSTESİ[1]

ANTROPOLOG

HEYKELTRAŞ

PSİKOLOG

ARKEOLOG

HİDROBİYOLOG

RADYOTERAPİST

AVUKAT

HİDROLOG

RESTORATÖR

BAKTERİOLOG

HUKUK MÜŞAVİRİ

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

BİOLOG

İSTATİSTİKÇİ

SAĞLIK MEMURU

ÇOCUK EĞİTİCİSİ

JEOFİZİKÇİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

JEOLOG

SAĞLIK TEKNİSYENİ

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

JEOMORFOLOG

SANAT TARİHÇİSİ

ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ

KAMERAMAN

SOSYAL ÇALIŞMACI

ÇÖZÜMLEYİCİ

KAPTAN

SOSYOLOG

DEKORATÖR

KİMYAGER

ŞEHİR PLANCISI

DESİNATÖR

KÜTÜPHANECİ

TABİP

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

LABORANT

TEKNİK RESSAM

DİŞ TABİBİ

MATEMATİKÇİ

TEKNİKER

DİYETİSYEN

MİMAR

TEKNİSYEN

EBE

MÜHENDİS

TERCÜMAN

ECZACI

MÜTERCİM

TIBBİ TEKNOLOG

EĞİTMEN

ODYOLOG

TOPOGRAF

EKONOMİST

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

UZMAN (TAB.UZ.TÜZ.GÖRE)

FİZİKÇİ

PALEONTOLOG

UZMAN TABİP

FİZİKOTERAPİST

PEDAGOG

VETERİNER HEKİM

FİZYOTERAPİST

PEYZAJ MİMARI

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

GRAFİKER

PİLOT

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

HEMŞİRE

PROGRAMCI

 

 

BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI VE BU UNVANLARDA YER ALACAKLAR İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER

UNVANI

NİTELİĞİ

ANTROPOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. 

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

ARKEOLOG (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

AVUKAT (*)

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

BAKTERİOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. 

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

BİOLOG (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇOCUK EĞİTİCİSİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ (*)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

DEKORATÖR

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. 

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

DESİNATÖR

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİŞ TABİBİ (*)

Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.

DİYETİSYEN (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

EBE (*)

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak.

ECZACI (*)

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

EĞİTMEN

Fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

EKONOMİST

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak.

FİZİKÇİ

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

FİZİKOTERAPİST

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

FİZYOTERAPİST (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

GRAFİKER

Fakülte veya yüksekokulların grafik tasarımla ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

HEMŞİRE (*)

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak

HEYKELTRAŞ

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

HİDROBİYOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

HİDROLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

İSTATİSTİKÇİ

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak.

JEOFİZİKÇİ

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

JEOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

JEOMORFOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

KAMERAMAN (*)

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

KAPTAN

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak.

KİMYAGER

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

KÜTÜPHANECİ (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

LABORANT (*)

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MATEMATİKÇİ

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

MİMAR (*)

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜHENDİS (*)

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN (*)

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

ODYOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak.

PALEONTOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

PEDAGOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

PEYZAJ MİMARI

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

PİLOT (*)

Pilot lisansına sahip olmak.

PROGRAMCI (*)

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

PSİKOLOG (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

RADYOTERAPİST

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

RESTORATÖR (*)

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında lisansüstü programlarından mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK MEMURU

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (*)

Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SANAT TARİHÇİSİ

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI (*)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SOSYOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

ŞEHİR PLANCISI (*)

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

TABİP  (*)

Tıp fakültesi mezunu olmak.

TEKNİK RESSAM

En az meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

TEKNİKER (*)

En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak.

TEKNİSYEN (*)

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

TERCÜMAN

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak.

2) YDS’den (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

TIBBİ TEKNOLOG

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

TOPOGRAF

Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

UZMAN (TAB.UZ.TÜZ.GÖRE) (*)

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.

UZMAN TABİP (*)

Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.

VETERİNER HEKİM (*)

Veteriner fakültesi mezunu olmak.

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 


[1] Çevre ve Şehircilik BakanlığıYerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yayınladığı 02.01.2020 tarih ve 83683335-900-291 nolu genelgesi (2020/2).


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA