Belediyelerde, Üst Düzey Yönetici Kadrolar, Atanma Şartları ve Usulü

  • Mevzuat Tarihi06.04.2019
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

BELEDİYELERDE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KADROLAR, ATANMA ŞARTLARI VE USULÜ

Halil MEMİŞ[1]

MİARGEM Başkanı

1. Giriş

Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında, birçok memur kadrosu bulunmaktadır.  Bu memur kadrolarının bir kısmı üst yönetici kadrolarından ibarettir.  Belediyelerde yönetici kadro olarak adlandırabileceğimiz kadrolar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü kadrolarıdır.

Bunun yanında, ara yönetici kadro olarak adlandırabileceğimiz Şef kadroları da bulunmaktadır.

Biz bu yazımızda, bu kadrolara yapılacak atama usulünü ve bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar üzerinde duracağız. Açıklamalarımıza geçmeden önce şunun bilinmesinde de fayda vardır. Aşağıda belirteceğimiz memuriyet dışında geçen, ancak atanma için gerekli sürelerin hesabında dikkate alınan sürelerin atanma süresi açısından yeterli olması, tek başına atanma şartını oluşturmamaktadır. Atanacakların, öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Devlet memuru olması ve maddede belirtilen öğrenim şartlarını taşıması gerekmektedir.

Bu çerçevede değerlendirmemizi;

- Görevde Yükselmeye tabi olmadan atanılabilecek kadrolar

- Görevde Yükselmeye tabi olarak atanılabilecek kadrolar

- İstisnai kadrolar

ayırımı üzerinden yapacağız.

2. Görevde Yükselmeye Tabi Olmayan Kadrolar ve Atanma Usulü

2.1. Kadrolar

Görevde yükselmeye tabi olan kadrolar, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirlenmiş, bu Yönetmelikte sayılmayan kadrolara, görevde yükselme esaslarına tabi olmadan atama yapılması imkanı mevcuttur.

Bu çerçevede, bu incelememizin konusuna dahil olan ve görevde yükselmeye tabi olmayan kadroları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Genel Sekreter

- Genel Müdür

- Genel Sekreter Yardımcısı

- Genel Müdür Yardımcısı

- 1. Hukuk Müşaviri

- Teftiş Kurulu Başkanı

- Daire Başkanı

- Belediye Başkan Yardımcısı

Bu kadrolardan;

- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı kadroları sadece büyükşehir belediyelerinde,

- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadroları sadece büyükşehir belediyelerine bağlı ayrı tüzel kişiliği bulunan bağlı kuruluşlar olan Genel Müdürlüklerde (ASKİ, İSKİ, İETT vb),

-  1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire Başkanı kadroları ise hem büyükşehir belediyelerinde ve bağlı kuruluşlarında,

- Belediye Başkan Yardımcısı kadroları ise belediyelerde

bulunmaktadır.

Bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartlara geçmeden önce, büyükşehir belediyelerinde belediye başkan yardımcılığı kadrolarının bulunmadığını ifade etmemiz gerekmektedir.

2.2. Atanma Şartları

2.2.1. Kanuni Düzenleme

Bu kadroların tamamı, 1. dereceli kadrolardır. Bu tür kadrolara atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesindeki şartları taşıyan memurlardan olması zorunludur.

657 sayılı Kanuna göre bu tür kadrolara giriş için belirli yıl hizmet şartı aranmakta ve bu hizmet şartı da dereceye göre değişmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesine göre;

"B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.([2])

(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

(Ek fıkra: 26/8/1993 – KHK-501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile)

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

(Ek paragraf: 2/7/2018 - KHK-703/172 md.) Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

................."

Madde hükmüne göre atanabilmek için iki temel kriterimiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hizmet süresi, diğeri ise öğrenim düzeyidir.

2.2.2. Hizmet Süresi

2.2.2.1. Genel Olarak

- 1 inci dereceli Genel Sekreter ve Genel Müdür kadrolarının ek göstergeleri 6400 (ek göstergesi 5300 'den yüksek) olduğundan, bu kadrolara atanacaklarda en az 12 yıl hizmetin bulunması gerekmektedir.

- 1 inci dereceli Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire Başkanlığı kadrolarının ek göstergesi 3600 (ek göstergesi 5300 'den az) olduğundan, bu kadrolara atanacaklarda en az 10 yıl hizmetin bulunması gerekmektedir.

- 1 inci dereceli Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarının ek göstergesi 3000 (ek göstergesi 5300 'den az) olduğundan, bu kadrolara atanacaklarda en az 10 yıl hizmetin bulunması gerekmektedir.

2.2.2.2. Hizmet Süresine Dahil Çalışmalar

Yukarıda belirtilen hizmet sürelerinin ne kadar olduğu belirtilmiştir. Ancak bu hizmet sürelerinin tamamının memuriyette geçip geçmediği ile bu hizmet sürelerine hangi çalışmaların dahil edilmesi gerektiği de önem arz etmektedir. Madde hükmüne göre hizmet sürelerinin hesabına;

- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında[3] her ne statüde olursa olsun geçen hizmet sürelerinin (işçi, sözleşmeli, vekil memur vb.) tamamı,

- Yasama Organı Üyeliğinde (milletvekilliğinde), belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı

- Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü,

dikkate alınır.

Memuriyet sürelerinin dışında geçen sürelerin hesabındaki 6 yıl ibaresinden, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının dörtte üçünün 6 yılı geçemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin dörtte üçü 9 yıl olmasına rağmen, mezkur düzenleme gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz süreler açısından istisnai bir düzenleme ise, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 68/B maddesine eklenen fıkra ile getirilmiştir. Buna göre, üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda öngörülen hizmet süresi, yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

Diğer bir ifade ile, yukarıda da belirttiğimiz üzere daire başkanlıklarının ek göstergesi 3600 olmasından dolayı, 4 yıllık yükseköğrenim bitirenler için 10 yıllık, 2 yıllık yükseköğrenim bitirenler için 12 yıllık hizmetlerinin olması gerekmektedir. Bu durum, hizmet sürelerinin tamamı memuriyette geçenler için de caridir. Bu hüküm, başka hizmetleri olmadan veya başka hizmetleri dikkate alınmadan, memuriyette 5 yıllık hizmeti olanların Daire Başkanlığı kadrolarına atanabileceğine ilişkindir. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı görüşü için tıklayınız.

2.2.3. Öğrenim Düzeyi

Yukarıda belirttiğimiz kadrolara atamanın yapılabilmesi için hizmet sürelerinin yanında, yükseköğrenim görmüş olunması da şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.

2.3. Atanma Usulü

2.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanınca Atanacaklar

Gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu ve gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Personel istihdamı" başlıklı 22 nci maddesine göre, genel ilke olarak belediye personeli için belediye başkanı, büyükşehir belediyesi personeli ise büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. 

Ancak; Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.

Bunun yanında; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11 inci maddesine göre İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.[4]

Anılan Kanunun 7 nci maddesine göre ise, Yönetim Kurulunun Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarından Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan dışındaki üç Yönetim Kurulu üyesi de,  İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır.[5]

2.3.2. Belediye Başkanınca Atanacaklar

Büyükşehirlerde, Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterin teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Su ve Kanalizasyon İdarelerinde, Daire başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Normal belediyelerde Belediye Başkan yardımcıları ise, Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

3. Görevde Yükselmeye Tabi Olarak Atanılabilecek Kadrolar ve Atanma Usulü

3.1. Kadrolar

Görevde yükselmeye tabi kadrolar, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirlenmiştir. Burada, sadece Müdür ve Şef kadroları üzerinde durulacaktır. Bunun haricindeki kadrolar, görevde yükselme sınavlarının açılması ve diğer hususlarla ilgili olarak adı geçen Yönetmeliğe bakılabilir.

Bu çerçevede, bu incelememizin konusuna dahil, görevde yükselmeye tabi kadroları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Normal Belediyelerdeki Müdür Kadroları

- Büyükşehir Belediyeleri ve Bağlı Kuruluşları Şube Müdürü Kadroları

- Şef Kadroları

İncelememizin konusu olmamakla beraber, görevde yükselmeye tabi diğer kadroları da şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi,  dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı.

3.2. Atanma Şartları

3.2.1. Müdür ve Şube Müdürü Kadroları

3.2.1.1. Genel Şartlar

- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

- Görevde yükselme sınavlarına son müracaat tarihi itibariyle, Müdür kadrosuna atanmak için öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.

3.2.1.2. Özel Şartlar

- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak.

- Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

- Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere[6] atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

- Diğer müdürlükler[7] için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak.

3.2.2. Şef Kadroları

3.2.2.1. Genel Şartlar

- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

- Görevde yükselme sınavlarına son müracaat tarihi itibariyle, Müdür kadrosuna atanmak için öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.

3.2.2.2. Özel Şartlar

-  En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

-  Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför görevlerinde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak gerekir.

3.3. Atanma Usulü

Belediyelerdeki (Büyükşehir ve diğer belediyeler) Müdür, Şube Müdürü ve Şef atamaları Belediye Başkanının onayı ile yapılır.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Teşkilat ve personel" başlıklı 12 nci maddesine göre su ve kanalizasyon idarelerinde; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Genel Müdür tarafından atanır.

3. İstisnai Kadrolar

3.1. Genel Olarak

Belediyelerdeki Özel Kalem Müdürü kadroları, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre; istisnai memuriyet kadrolarındandır.

Özel kalem müdürü kadrolarına, 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.

Bu şekilde atanan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.

3.2. Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosu Bulunan Belediyeler

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre,

- Büyükşehir belediyeleri,

- İl belediyeleri ve

- Nüfusu 150.000'in üzerinde sayılan belediyeler ve norm kadro açısından bu belediyelerle aynı grupta olan belediyeler (büyükşehir ilçe ve ilçe belediyeleri)

Özel Kalem Müdürü istihdam edilebilmektedir.

Buradaki 150.000 nüfus kriterini ile ilgili olarak şu detay önemlidir. Kadrolar, Yönetmelikteki gruplandırmalar ve kategorileştirmeler üzerinden belirlendiğinden, diğer ilk iki sıradakilerin yanında kategorik olarak 150 binin üzerindeki belediyelere bu imkan tanınmaktadır. Ancak, grup atlamaları ile bazı belediyeler de bu nüfusa sahip olan belediyelerin ihdas ettiği kadro sayıları kadar kadro ihdas etmektedirler. Buna göre özetle; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre, Özel Kalem Müdürü kadrosu büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, C-9 ve üzeri gruplarda bulunan büyükşehir ilçe belediyeleri ve D-14 ve üzeri gruplarda bulunan ilçe belediyeleri için öngörülmüştür. Norm kadrosunda özel kalem müdürü öngörülmeyen belediyeler, bu kadroyu ihdas edememektedirler.

3.3. Özel Kalem Müdürlüğüne Atanabilecekler

Buna göre özel kalem müdürlüklerine; memurlar arasından atama yapılabileceği gibi, işçi olanlar veya her hangi bir görevi bulunmayan vatandaşlar arasından da atama yapılabilir.

İşçiler veya herhangi bir görevi olmayan vatandaşlar tarafından yapılacak atamalarda, atanacak kişilerin Devlet memuru olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3.4. Atama Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar:

Atama yapılabilmesi için gerekli şartları, atama yapılacak kişinin durumuna göre kategorize etmek gerekmektedir:

3.4.1. Memurların Atanması

Belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından yapılacak atamalarda her hangi bir yerden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, başka kurulardan yapılacak atamalarda belediye personel giderlerinin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesindeki sınırı aşması halinde anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanından izin alınması gerekmektedir.

3.4.2. Açıktan Atama (İşçilerin veya Dışarıdan Herhangi Birinin Atanması)

Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar için Çevre ve Şehircilik Bakanından izin alınması gerekmektedir.

Belediye personel giderlerinin 5393 sayılı Kanunun 49. maddesindeki sınırı aşması halinde ise bu izinle birlikte aynı zamanda, anılan Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacaktır.

İzin ile ilgili yazışmalar doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile yapılacaktır.[1] E. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri | İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü | E. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

[2]  21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] 217 sayılı KHK

Madde 2– Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır

[4] Diğer büyükşehirlere bağlı su ve kanalizasyon idareleri de, aynı Kanuna tabii olduklarından, onlar için de uygulama aynı şekildedir.

[5] Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

[6] TEKNİK ÖĞRENİM GEREKTİREN MÜDÜRLÜKLER

 1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

5- GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRÜ

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ

9-  MEZBAHA MÜDÜRÜ

10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

11- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

12- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- SU İŞLERİ MÜDÜRÜ

14- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ

15- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

16- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

19 - ŞUBE MÜDÜRÜ

[7] DİĞER MÜDÜRLÜKLER

1- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

3- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

4- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

5- BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRÜ

6- BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRÜ

7- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

8- HASTANE MÜDÜRÜ

9- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

11- İŞLETME MÜDÜRÜ

12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

13- KREŞ MÜDÜRÜ

14- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

15- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

16- MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

17- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

19- HAL MÜDÜRÜ

20- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

21- ŞUBE MÜDÜRÜ


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar