www.mevzuattakip.com.trBeşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin, İyi İmalat Uygulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak imal edilmesine ve bu çerçevede kalite güvence sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathanelerini, ithal ürünleri ve bu ürünlere dair tüm işlemleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24014&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Be%C5%9Feri%20T%C4%B1bbi%20%C3%9Cr%C3%BCnler%20%C4%B0malathaneleri%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA