www.mevzuattakip.com.trBinalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24216&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Binalar%20ile%20Yerle%C5%9Fmeler%20%C4%B0%C3%A7in%20Ye%C5%9Fil%20Sertifika%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA