Büyükşehir Belediyelerinin İlçelere Hizmet Devrindeki Bütçe Sorunu Çözülmelidir

  • Mevzuat Tarihi20.11.2019
  • KurumHalil MEMİŞ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri sayılmış ve bir kısım görevlerin ilçe belediyelerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

Büyükşehir Belediyelerinin İlçelere Hizmet Devrindeki Bütçe Sorunu Çözülmelidir

Halil MEMİŞ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri sayılmış ve bir kısım görevlerin ilçe belediyelerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesine göre büyükşehir belediyeleri;

1. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.  

2. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

3 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

Bu düzenlemeye rağmen, devredilen bu hizmetlerle ilgili olarak bütçesinin de devredilmesi gerektiğine ilişkin doğrudan bir düzenleme mevzuatta yer almamaktadır.

İsteyen büyükşehir belediyeleri bu hizmetlerin bütçelerini aktarabileceği gibi, birlikte yapmak suretiyle de maliyetin bir kısmına iştirak edebileceklerdir. Bu husus, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi ile formüle edilebileceği halde, hizmet devri yapan büyükşehir belediyelerinin bir kısmının buna yanaşmadığı da bilinen bir gerçektir.

Bu konudaki önerilerimiz şunlardır:

1. Bu hizmetlerin büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından yapılması gerektiği kesin olarak düzenlenmeli ve buna paralele olarak ilçe belediyelerinin genel vergi gelirleri payının oranı artırılmalıdır.

2. Birinci maddedeki öneri kabul görmediği takdirde, bu hizmetlerin devri halinde bunlara ilişkin olarak bütçelerinin de devri zorunlu hale getirilmeli ve kriterleri net bir şekilde kanunla belirlenmelidir. 


İlgili Kanun:

Büyükşehir Belediyesi Kanunu


Yorumlar