Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar (01.01.2019 – 31.12.2019)

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar (01.01.2019 – 31.12.2019)

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2019 – 31.12.2019)

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)  

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

 

1. Tahkimnameler

72,70 TL

2. Sulhnameler

72,70TL

II. Kararlar ve mazbatalar

 

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar

 

 1. Ticarî ve mütedavil senetler:

 

  a) Emtia senetleri:

 

   aa) Makbuz senedi (Resepise)

25,10 TL

   ab) Rehin senedi (Varant)

14,80 TL

   ad) Taşıma senedi

0,70 TL

  b) Konşimentolar

 14,80 TL

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 2. Ticarî belgeler:

 

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

25,10 TL

  b) Resmî  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

   ba) Bilançolar

56,10 TL

   bb) Gelir tabloları

26,90 TL

   bc) İşletme hesabı özetleri

26,90 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

 

 1. Makbuzlar:

 

 a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar

(Binde 9,48)

 b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar

(Binde 7,59)

 c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

 d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):

 

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,60 TL

  b) Vergi beyannameleri:

 

   ba)  Yıllık gelir vergisi beyannameleri

72,70 TL

   bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

97,10 TL

   bc)  Katmadeğervergisibeyannameleri

48,00 TL

   bd)  Muhtasar beyannameler

48,00 TL

   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

97,10 TL

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

35,70 TL

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

35,70 TL

 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

0,70 TL

Not :»Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10.- Kr’a kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

»Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 2.642.810,00TL’dir.


Yorumlar