www.mevzuattakip.com.trDeterjanlar Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilmesine ilişkin; deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dair kuralları, biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları ya da yasaklamaları, içerdikleri koku alerjenleri de dahil olmak üzere deterjanların etiketindeki ek bilgilere ilişkin kuralları, İmalatçıların Bakanlığa ve sağlık personeline ibraz etmek üzere bulundurması gereken bilgileri, tüketicilere yönelik çamaşır deterjanlarında ve tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanlarında fosfat ve diğer fosfor bileşiği içeriğine dair kısıtlamaları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24348&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Deterjanlar%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA