Devlet Memurlarının TV-Radyo Programı Yapması

  • Mevzuat Tarihi13.05.2017
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

DEVLET MEMURLARININ TV-RADYO PROGRAMI YAPMASI

Halil MEMİŞ

Devlet Memurlarının memuriyetlerini yürütürken uymaları gereken hususlar genel itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Başlığımızda yer alan konu ile ilgili olabilecek Kanun maddeleri üzerinde durup, hukuki altyapıya bakmamız gerekmektedir.

Bu kapsamda, öncelikle Kanunun Kısım I, BÖLÜM 2’de düzenlenen “Ödev ve Sorumluluklar” ile BÖLÜM 4’te düzenlenen “Yasaklar” bölümünde yer alan düzenlemeler üzerinde duracağız.

Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinde "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.", "Davranış ve işbirliği" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar." ve "Basına bilgi veya demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinde "Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiçbir kimse tarafından açıklanamaz." hükümleri bulunmaktadır.

Bunun yanında, fikir ve sanat faaliyetlerine ilişkin mevzuatımızda konuyu etkileyebilecek hükümler de mevcuttur.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde "Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyotelevizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." hükmü ve "Kapsam" başlıklı 1/A maddesinde de "Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

Devlet memurunun herhangi bir radyo ve televizyon kuruluşunda program yapmasının, programa konuşmacı olarak katılmasının 657 sayılı Kanunun yukarıda yer alan maddelerinde belirtilen ve diğer hükümlerine riayet edildiği takdirde hukuki olarak sorun teşkil etmeyeceği açıktır.

Ancak şu hususlara riayet edilmesi şarttır:

- Mesai saatleri dışında veya izinli olunan zamanlarda icra edilmesi,

- Bu faaliyetten ticari kazanç sağlanmaması,

- Herhangi bir sözleşme ile işverene bağlanılmaması ve

- Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilmemesi.

Bu şartlara uyulduğu takdirde bahse konu faaliyetlerin 5846 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

https://www.facebook.com/HalilMemisTR/


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar