www.mevzuattakip.com.trGüvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, Bakanlık hizmet birimi olarak kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak, Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması hususlarını kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.33910&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=G%C3%BCvenlik%20ve%20Acil%20Durumlar%20Koordinasyon%20Merkezi%20Te%C5%9Fkilat,%20G%C3%B6rev,%20Yetki,%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1%20Hakk


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA