www.mevzuattakip.com.trİçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; içmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; içmesuyu iletim hatları, servis boruları, su depoları ve diğer üniteleri, bina haricindeki su dağıtım sistemleri ve elemanları için genel şartları, ürün standartları için genel şartları, montaj, saha testleri ve işletmeye alma şartlarını kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23970&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0%C3%A7me%20ve%20Kullanma%20Suyu%20Temini%20ve%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Sistemleri%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA