www.mevzuattakip.com.trİl ve Belediye Sınırları İçerisinde Yolcu Taşımacılığında Yetkili KuruluşlarT.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.000/7488/81813                                                     08/08/2006

Konu:

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

İlgi :26.06.2006 tarih ve 18912 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (f) bendi, ‘Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek’ şeklinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile de büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkilerinin ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılacağı hükme bağlanmış ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 15.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ‘İl sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehiriçi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dâhilinde bırakılabilir’ hükmünü taşımakta, aynı Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da benzer bir düzenlemeyle ‘Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde yapılan yolcu taşımaları ile ilgili tüm iş ve işlemlerin büyükşehir belediyesince, il sınırı içerisinde yapılan yolcu taşımaları ile ilgili işlemlerin ise valiliklerce yerine getirileceği anlaşılmaktadır. Ancak, taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesinin temini bakımından valilikler ile büyükşehir belediyeleri arasında işbirliği yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ercan TOPACA

Bakan a.

Genel Müdür V.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA