www.mevzuattakip.com.trİlçe Belediyelerinin İmara İlişkin Meclis Kararlarının Büyükşehir Meclisinde Görüşülmesi


İlçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından görüşülmesi ve ne tür kararlar alınabileceğine ilişkin.


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı   : 30546965-000-E.14635                                                08.07.2015

Konu : İmara İlişkin Meclis Kararları

 

………………. VALİLİĞİNE

 

Bakanlığımıza yapılan başvurularda; büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediye meclislerince alınan imara ilişkin kararların büyükşehir belediye meclisince reddedilip reddedilemeyeceği, yeniden değerlendirilmek üzere ilçe belediyesine iade edilip edilemeyeceği, ilçe belediye meclislerince alınan ve büyükşehir belediyesine gönderilen imara ilişkin kararların büyükşehir belediye meclisince 3 ay içerisinde karara bağlanmayarak 3 ayda bir meclis gündemine alınmak suretiyle "incelemenin devamına" şeklinde karar alınması ve aradan 2-3 yıl geçmesine rağmen karara bağlanmaması halinde, bu kararların onaylanmış sayılıp sayılmayacağı, ilçe belediyelerinden talep edilen uygulama imar planı değişikliklerinin meclis tarafından reddedilmesi durumunda, red kararlarının büyükşehir belediye meclisine iletilerek karara bağlanmasına gerek olup olmadığı hususlarında görüş istenildiği görüldüğünden, aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinde "Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: ... b) Çevre düzeni planlarına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmakve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayanilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarımişleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmakve ruhsatlandırmak, 20.1.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak ...." hükmü, 14 üncü maddesinde "... Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır .. " hükmü, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde "... Büyükşehir ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır ...." hükmü, 18 inci maddesinde "Meclisin almış olduğu kararların tam metni,kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde belediye başkanı tarafından il merkezi belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan belediyelerde valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde kaymakama gönderilir ve uygun araçlarla halka duyurulur. Vali veya kaymakama gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Meclis kararlan iki suret olarak mülki idare amirliğine gönderilir. (Mülga cümle:RG-27/11/2014-29188) (...) Valilik, kaymakamlık ve büyükşehir belediye başkanlığınca, teslim alınan kararın son sayfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra kararın bir sureti belediyeye iade edilir. Bu şekilde kayıtlan tamamlanan karar teslim alan makam tarafından dosyasında saklanır. Bu kararlan kaydetmek üzere ilgili idareler tarafından bir defter tutulur." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde; ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararların onaylanmış sayılacağı, büyükşehir belediye meclisinin ilçe belediyesinin imara ilişkin kararlarını reddetme yetkisi bulunmadığı, sadece üst ölçekli planlara uygunluğunu sağlamak bakımından değiştirmeye yetkili olduğu, ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların, kabul edilmesi veya reddedilmesine bakılmaksızın büyükşehir belediyesine iletilmesi ve mevzuatta belirtilen süre içerisinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesi gerektiği değerlendirilmekte olup, konunun iliniz dahilindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerine duyurulmasıhususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ömer DOGANAY

Bakan a.

Genel Müdür 


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA