www.mevzuattakip.com.trKarayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi kapsamında, karayolu güvenliği etki değerlendirmeleri, karayolu güvenlik kontrolleri, karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi, karayolu güvenlik teftişleri ile ilgili uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Trans-Avrupa Karayolu Ağında yer alan ve 500 metreden uzun karayolu tünelleri dışında kalan, planlama, projelendirme ve yapım aşamasındaki karayolu kesimleri ile trafiğe açık yolları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.25893&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Karayolu%20Altyap%C4%B1s%C4%B1%20G%C3%BCvenlik%20Y%C3%B6netimi%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA