Danıştay

  • Sıralama

Kıyı Kanununa Göre İşlem Tesis Etme Yetkisi

Bu Karar, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15. maddesinde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılan duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri imalatların kaldırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin olarak işlem tesis etme yetkisinin mahal...

İmar Planlarında 100 Metrelik Sahil Şeridinin Planlanmasına Yapılaşmanın Etkisi

Bu Karar, kıyı mevzuatına göre imar planları yapılırken oluşturulacak 100 metrelik sahil şeridinin Kıyı Kanununa uygun olarak planlanması, 11 Temmuz 1992 sonrası ve öncesi yapılaşmaların ne şekilde dikkate alınacağına ilişkindir.

Yapıda Su Yalıtımının Mevzuata Uygun Yapılmamasının Sonuçları

Bu Karar, yapıda su yalıtımının mevzuata uygun yapılmaması sebebiyle aykırılıktan etkilenen alanın, yapının tüm inşaat alanı üzerinden hesaplanamayacağı, söz konusu aykırılığın, binanın statik yapısını ve taşıyıcı sistemini etkileyip etkilediği tespi...

Yapının Tüm İnşaat Alanını Etkilemeyen Su Yalıtımının Ruhsata Etkisi

Bu Karar, yapıda su yalıtımının mevzuata uygun yapılmaması sebebiyle aykırılıktan etkilenen alanın, yapının tüm inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmadığından bahisle cezanın hangi kriterlere göre verileceğine ve söz konusu aykırılığın, bina...

İmar Planlama İlkeleri Açısından Riskli Olan Alanların Yeşil Alan Olarak Ayrılması

Bu Karar, yer seçimini planlama bölgesinde yaşayan kişilerin yararlanması açısından elverişli, şehircilik ve kamu yararına uygun olması halinde jeolojik etüd raporu uyarınca yapılaşmaya açılması riskli olan alanların yeşil alan gibi sosyal donatı ala...

"Teknik Altyapı Bedeli" Tahsil Edilmek Suretiyle Yapı Ruhsatı Verilebilecek Yerler

Bu Karar, belediye tarafından altyapısı tamamlanmış yerlerde 2464 sayılı Kanun uyarınca "harcamalara katılma payı" tahsil edilmek suretiyle, istisnai olarak ta, teknik altyapısı henüz yapılmamış yerlerde 3194 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca "tekn...

Ruhsatsız Ya Da Ruhsata Aykırı Yapılaşmaların Tespit Edilmesi Halinde Mahkemece Yapı Ruhsatının İptal Edilmesinin Gerektiği

Bu Karar; mevzuata aykırı yapıların ortadan kaldırılması amacıyla, yapıların ruhsatlı yapıldığını zannıyla açılan yapı ruhsatının iptali davasında, yapıların ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olduğunun tespiti halinde mahkemenin yapı ruhsatının iptaline...

İmar Planına Aykırı Yapılan Yapıların Plan Değişikliği İle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği

Bu Karar, imar planında bitişik nizam yapılaşma koşullarında konut kullanımına ayrılan taşınmazın bulunduğu adada, aynı taşınmaza bitişik konumda yer alan ve aynı yapı nizamının devamı niteliğinde teşekkül edemeyecek olan okul alanına ilişkin çekme m...

Ruhsatsız veya İzinsiz Yapıya Yetkisiz Merci Tarafından Onarım Ruhsatı Düzenlenmesi

Bu Karar, ruhsatsız veya izinsiz olarak yapılmış bir yapıda tadilat ruhsatı alınmak suretiyle değişiklik yapılmasının o yapıyı imar mevzuatına uygun hale getirip getirmeyeceği ile izinsiz yapılmış yapı nedeniyle para cezası uygulanıp uygulanamayacağı...

Bazı Parsellerin Belediye’ye Bedelsiz Terki Durumunda İmar Haklarının Korunması

Bazı parsellerin belediyeye bedelsiz terki karşılığında emsalin arttırılarak tüm imar haklarının tek parselde toplanmasına imkan bulunup bulunmadığına ilişkin…