Danıştay

  • Sıralama

6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde

Riskli alan üzerindeki binaların yıkılarak arsa haline gelmesi ve 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen en az üçte iki çoğunluk nisabının sağlanması karşısında anılan maddenin 2. fıkrasında belirtilen acele kamulaştırma yapılabi...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında 'Merkezi İş Alanı' Lejantı Getirilmesinin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygun Olup Olmadığı

3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3 maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, 1/1000 ölçekli uygulama imar planınd...

Organize sanayi bölgesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında olup olmadığı

Organize sanayi bölgesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında olmadığı hakkında

3194 sayılı Kanun'un 23. Maddesinde Belirtilen Teknik Alt Yapı Bedelinin Kimden Alınması Gerektiği

3194 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen teknik alt yapı bedelinin taahhütte bulunandan alınması gerektiğinden taşınmazda bağımsız bölüm maliki olan davacıdan taahhüt edenin borcunun tahsil edilmesi amacıyla tesis edilen haciz işleminde hukuka...

Taşınmazları Kamulaştırılmayarak Mülkiyet Hakkı Kısıtlananların Açtıkları Davaların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda 07.09.2016 Tarihinde Yürürlüğe Girmek Üzere Yapılan Değişiklik Karşısındaki Durumu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile eklenen Geçici 11. maddesinde, aynı Kanunun 33. maddesi ile eklenen Ek 1. maddesi kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ö...

Havza Mutlak Koruma Alanı İle Dere İşletme Bandı Alanlarında Yapılacak Kamulaştırmalarda Her İki Alanında Kamulaştırılmasının Gerekip Gerekmediği

Havza mutlak koruma alanı (0-300m.) ile dere işletme bandının (en az 10 metre) farklı kavramlar olduğu, ancak her iki alanın da kamulaştırılması gerektiğinden taşınmazın durumunun tespit edilerek kamulaştırılmamasından doğan zararın tazmini istemi ha...

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42/2. Maddesinin (a) Bendinde, Temel Para Cezasının Hesaplanmasında, Yapı İnşaat Alanı ve Yapı Sınıfı ve Grubu Temel Kriterler Olarak Öngörüldüğünden, Temel Para Cezasının Bu Kriterlere Aykırı Olarak Hesaplandığının Tespiti Hal

Özeti: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının...