Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Gelirlerinin Haczi

Saygılar sayın hocam, Belediyemiz özel kişilerden hizmet alım ihalesinde taşeron firmaya borcu ödenmediğinden belediye ana hesabına haciz konmuştur. Oysa belediye malların kamuya tahsisi edildiğine dair meclis kararına rağmen Belediyemizin emlak ve d...

Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı

Kefalet Kanununun 1. maddesinin 1. fıkrasında "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıyme...

Özel Bankadan Kredi Kullanılması

Hocam, mal alımı nedeniyle oluşan borçlarımızın ödenebilmesi için kredi kullanmak istiyoruz. Meclisin 18/d maddesi kapsamında alınacak karar ile kamu veya özel bankadan kredi alınabilir mi? İller Bankasından teminat mektubu alınması mecburi midir? Yo...

İş Hanı Yönetimi ve Asansör Onarımı Hk.

Sayın Hocam mülkiyeti belediyemize ait 37 adet işyerinin olduğu bir iş hanı mevcuttur. 4 adeti tahsis edilmiş, 33 adeti kiraya verilmiştir. Bu iş hanında asasör çalışmadığı için asansörün yapımını kim üstlenecektir? Kira sözleşmelerinde asansör ile i...

Tahsilat Makbuzu

Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği kapsamında Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlen...

Belediyemizce Üretilen Elektrik Enerjisinin Faturalandırılması

Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2015 tarihli onayı ile Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi tesis edilmiş olup Belediyemiz Bütçe içi işletme hesabında Otopark İşletmesi faaliyeti devam ettirilmekted...

TANAP Hibe Proje Ödemesi Hk.

Sayın Hocam, TANAP'a verdiğimiz Projemiz karşılığında park yapımı yapıldı.Tanap tarafından belediyemize proje karşılığı ödeme yapacaklar. Ancak belediyemizden vergi borcu yoktur yazısı istenilmektedir. Belediyemizin vergi dairesine borcu bulunmaktadı...

Satın Alınan Arsa Bedeli İçin Gecikme Faizi Ödenmesi Hk.

Saygılar Hocam, 2005 yılında satın alma yoluyla şahıstan 9.000 YTL bedelle arsa alınmış ancak borcu ödenememiştir. İlgi şahsın 2018 de ki talebi üzerine ödeme yapılmak istenilmektedir. Yasal faiz oranları ile mi hesaplanarak ödenecektir? Nasıl bir he...

Geçici İşçilerin Şirket Vasıtasıyla Çalıştırılmaya Devam Edilmesi

Belediyelerde park bahçeler ve temizlik için İşkur kanalı ile alıp yalnızca 5 ay 29 gün geçici işçi çalıştırabiliyoruz. Ancak bizim hizmetler 12 ay devam etmektedir. Kalan 6 ay boyunca hiç hizmet yapılmayacak mı yoksa bu işçileri 12 ay sürekli olarak...

Tahsildarın Tahakkuk Yapması

Hocam tahsilat memuru personel yetersizliği dolayısıyla aynı zamanda tahakkuk yapabilir mi?