Diğer Hususlar

  • Sıralama

Kredinin Amacı Dışında Kullanılması

Belediye Meclis kararı ile belli bir yapım işinde kullanılmak üzere şartlı olarak bankalardan çekilen kredinin, belirtilen işte kullanılmayıp belediyenin farklı harcamalarında kullanılması mevzuat açısında suç teşkil eder mi? İdari ve hukuki yaptırım...

Hazine Arazisi Satışlarından Ayrılan Payların Kullanılması Hk.

Sayın Hocam, Mal Müdürlüğü tarafından hazine taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin %10'u öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak üzere belediyemiz fon hesabına aktarılmaktadır. Belediyemizin eski binaların yı...

Stratejik Planın Gönderileceği Kurumlar

Sayın Hocam, Belediyemiz tarafından hazırlanan 2020-2024 yılı stratejik plan meclisin onayına mütakip Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baskanlığına üst yazı ile birlikte göndereceğiz. Belediyemizce hazırlanan stretejik planı bir başka bakanlığı da...

Özel Bankada Hesap Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyemiz bankalarda bulunan vadeli, vadesiz mevduati, fon hesaplarına kamu haznedarlığına ait bankaların (T.C.Ziraat,Vakıf,Halk ve Merkez Bankası) dışında diğer özel bankalar ile çalışabilir mi? vereceğiniz cevaptan dolayı tşk.

Belediye Gelirlerinin Haczi

Saygılar sayın hocam, Belediyemiz özel kişilerden hizmet alım ihalesinde taşeron firmaya borcu ödenmediğinden belediye ana hesabına haciz konmuştur. Oysa belediye malların kamuya tahsisi edildiğine dair meclis kararına rağmen Belediyemizin emlak ve d...

Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı

Kefalet Kanununun 1. maddesinin 1. fıkrasında "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıyme...

Özel Bankadan Kredi Kullanılması

Hocam, mal alımı nedeniyle oluşan borçlarımızın ödenebilmesi için kredi kullanmak istiyoruz. Meclisin 18/d maddesi kapsamında alınacak karar ile kamu veya özel bankadan kredi alınabilir mi? İller Bankasından teminat mektubu alınması mecburi midir? Yo...

İş Hanı Yönetimi ve Asansör Onarımı Hk.

Sayın Hocam mülkiyeti belediyemize ait 37 adet işyerinin olduğu bir iş hanı mevcuttur. 4 adeti tahsis edilmiş, 33 adeti kiraya verilmiştir. Bu iş hanında asasör çalışmadığı için asansörün yapımını kim üstlenecektir? Kira sözleşmelerinde asansör ile i...

Tahsilat Makbuzu

Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği kapsamında Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlen...

Belediyemizce Üretilen Elektrik Enerjisinin Faturalandırılması

Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2015 tarihli onayı ile Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi tesis edilmiş olup Belediyemiz Bütçe içi işletme hesabında Otopark İşletmesi faaliyeti devam ettirilmekted...