DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri, sicil, liyakat, performans ve kıdem gibi krıterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek, Meslek mensu...

Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

31/10/1985 tarih ve 3234 sayılı bu Kanun; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yayınlanmıştır.

Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 7269 Sayılı Kanun veya afete dair hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya yaptırılan binalardan türlü sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna ait uygulamanın esaslarını kap...

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kanunlara uygun olarak kullanılmasına; Valilerin askeri birliklerden yardım istemesine; hükümet komiseri ve yardımcılarının, güvenlik kuvvetlerinin, görevli askeri birliklerin, düzenleme...

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 3091 sayılı Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlanması, karar vermeye y...

Evlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tesbitine ve bunların yetkilerine, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine evlenmeye itiraza, evlenmenin yapılmasına, tören yerlerine, evlendirme daire ve memurlarının denetlenme...

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; karayollarında uygulanac...

Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca karayolu yapısında yapılacak her türlü çalışmalar ile zorunlu hallerde karayolu dışında, kenarında veya üzerinde bulunacak olan standart trafik işaretleri dışındaki l...

Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 Üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun

10/6/1985 tarih ve 3230 sayılı bu Kanun; memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, mill...