DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Türk Bayrağı Kanunu

22/9/1983 tarih ve 2893 sayılı bu Kanun; Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Parklar Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2873 sayılı bu Kanun; yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştir...

Çevre Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı bu Kanun; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultu-sunda korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın k...

Yardım Toplama Kanunu

23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

Sosyal Hizmetler Kanunu

24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı bu Kanun; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar...

Siyasi Partiler Kanunu

22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı bu Kanun; siyasi partilerle ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 6-7-9-10-13-20-21 ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususlardaki esasları belirlemek 33 üncü maddesi gereğince bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas...

Bazı Kanunlardaki ''Devlet Başkanı“ Unvanının “Cumhurbaşkanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı bu Kanun; 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen Kanunlarda geçen “Devlet Başkanı” unvanı “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.