DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 Üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun

10/6/1985 tarih ve 3230 sayılı bu Kanun; memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, mill...

Serbest Bölgeler Kanunu

6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandır-mak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgel...

Maden Kanunu

4/6/1985 tarih ve 3213 sayılı bu Kanun; madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Şehir ve kasabalara getirilecek içmesularına ait projelerin tanzim ve uygulamaya aktarılmasında uygulanması gereken hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak içmesu...

Türk Bayrağı Tüzüğü

Bu Tüzük : Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki y...

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı bu Kanun; Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemek...

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4/12/1984 tarih ve 3091 sayılı bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan...

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun

20/11/1984 tarih ve 3082 sayılı bu Kanun; kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi esaslarını, devletleştirme karşılığının hesaplanma tarz ve usullerini ve bunlarla ilgili uyuşmazlık...

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar.

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı bu Kanun; Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kul...