DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma k...

Karayolları Trafik Kanunu

13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı bu Kanun; trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsayan b...

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemektir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

6/10/1983 tarih ve 2911 sayılı bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şar...

Türk Bayrağı Kanunu

22/9/1983 tarih ve 2893 sayılı bu Kanun; Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Parklar Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2873 sayılı bu Kanun; yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştir...

Çevre Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı bu Kanun; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultu-sunda korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın k...

Yardım Toplama Kanunu

23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

Sosyal Hizmetler Kanunu

24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı bu Kanun; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar...