DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine Devlet tarafından verilecek ikramiyenin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler...

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapılması için izin verilmesine, elde edilecek varlıkların muhafaza şart...

Resmi Mühür Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla y...

Orman Kanununun 35. Maddesindeki Yapı Sistemlerinin Tesbiti ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerini tesbit etmek ve uygulamadaki şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri gereğince or...

Orman Kanununun 112,113 ve 114 ncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değişik 112,113 ve 114 ncü maddelerine göre hesaplanması gereken orman suçlarından doğan idare zararının tespitine ait usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Her çeşit or...

Orman Kanunu’nun 84 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 84 üncü maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; orman suçlarından dolayı zaptolunan orman emvali ve sair mahsuller,suçta kullan...

Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun

24/5/1984 tarih ve 3011 sayılı bu Kanun; Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yönetmelikler hakkında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilm...

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının geçici olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esaslarıyla Türkiye’de görevli Elçilikler ve Uluslar arası kuruluşlar ile konsolosluklar mensubu diplomatik statüye sahi...

Define Arama Yönetmeliği

Bu yönetmelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgeler...