DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının geçici olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esaslarıyla Türkiye’de görevli Elçilikler ve Uluslar arası kuruluşlar ile konsolosluklar mensubu diplomatik statüye sahi...

Define Arama Yönetmeliği

Bu yönetmelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgeler...

Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerdeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeler ile bu müzelere bağlı birimler ve ören yerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çeki...

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı bu Kanun; Mahalli İdareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif sonunda; korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması lüzum görülmeye...

Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma k...

Karayolları Trafik Kanunu

13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı bu Kanun; trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsayan b...

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemektir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

6/10/1983 tarih ve 2911 sayılı bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şar...

Türk Bayrağı Kanunu

22/9/1983 tarih ve 2893 sayılı bu Kanun; Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.