DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Umumi Mağazalar Kanunu

11/8/1982 tarih ve 2699 sayılı bu Kanun; Makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilme...

Sayıştayın İdari İşlem ve Yazışmalarıyla İlgili Belgelerin Yok Edilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Sayıştay’ın idari işlem ve yazışmalarına ilişkin olup "Sayıştay’a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin Saklama Süreleri ve Yok Edilme Usulleri Hakkında Tüzük" kapsamı dışında kalan ve saklanmasına lüzum olma...

Turizmi Teşvik Kanunu

16/3/1982 tarih ve 2634 sayılı bu Kanun; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

6/1/1982 tarih ve 2577 sayılı bu Kanun; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümünde uyulacak usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Danıştay Kanunu

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 6/1/1982 tarih ve 2575 sayılı bu Kanun; Danıştay’ın çalışma usul ve esalarını, görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konm...

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı bu Kanun; Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasa...

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun

6/11/1981 tarih ve 2549 sayılı bu Kanun; Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutan...

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı bu Kanun; ulusal bayram ve genel tatiller hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun

23/9/1980 tarih ve 2302 sayılı bu Kanun; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğ...

Eskimiş, Yıpranmış veya Kısmen Fiziki Parça Kaybına Uğramış Banknotların Değiştirilmesi Hakkında 14 Ocak 1970 Tarihli ve 1211 Sayılı Kanun'un 37 Nci Maddesi Gereğince Maliye Bakanlığı* ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Arasında Müştereken Kararlaştırılan Esaslarla İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan ve halen tedavülde bulunan, üzerinde seri ve sıra numarası, Banka yetkililerinin imzaları olan ve yüzeyinde eksiği olmayan banknotların dolaşımı esnasında eskiyip, yıprand...