Genelgeler

  • Sıralama

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı

Ülkemizin gıda güvenliğinin teminat altına alınması ve tarım arazilerinin izinsiz olarak tarım dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla, il özel idaresi ve belediyelerin tarım dışı amaçla kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu alanlarda yapacakları işlemler...

Afetzedeler İçin Yer Seçimi

Bu Genelge, yurdumuzda meydana gelen olmuş veya muhtemel afet olayları sonucunda konutları veya işyerleri yıkılması veya ağır derecede hasar görmesi nedeniyle 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım...

Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esasları

Bu Genelge; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı ima...

Elektrik ve Makine Mühendislerinin Yetki Sınırı

Bu Genelge, denetçi makine ve elektrik mühendislerine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 1...

İmar Planlarının İncelenmesi

Bu Genelge, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığından, uygulamaların yürürlükte olan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre v...

Tüm Planlardaki İşlemlere Yönelik Plan Onay Numarası Verilmesinin Zorunluluğu

Bu Genelge; idarelerce yapılan, yaptırılan ve onaylanan tüm planların ilgili Bakanlıkça incelenmesi, arşivlenmesi için her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon ilavesi ve değişikliklerinde plan onay numarası verilmesine...

Yapı Denetimi İle İlgili Genelgenin Düzenlenmesi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetimi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetimi İle İlgili Genelgenin Düzenlenmesi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetiminin Uygulanması Esasları

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.