Genelgeler

  • Sıralama

Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

Bu Genelge, “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” standardında tadilata gidilmesine ve mecburi olarak uygulanacağı hükmüne ilişkindir.

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı

Ülkemizin gıda güvenliğinin teminat altına alınması ve tarım arazilerinin izinsiz olarak tarım dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla, il özel idaresi ve belediyelerin tarım dışı amaçla kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu alanlarda yapacakları işlemler...

Afetzedeler İçin Yer Seçimi

Bu Genelge, yurdumuzda meydana gelen olmuş veya muhtemel afet olayları sonucunda konutları veya işyerleri yıkılması veya ağır derecede hasar görmesi nedeniyle 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım...

Elektrik ve Makine Mühendislerinin Yetki Sınırı

Bu Genelge, denetçi makine ve elektrik mühendislerine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 1...

Yapı Denetimi

Bu Genelge, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatında gerek ise uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle düzenleme yapılmasına ilişkindir.

Bodrum Katta ve Temelde Su Yalıtımı

Bu Genelge, kamu yapılarında temel ve bodrum katlarında uygulanacak su ve nem yalıtımı hakkında, arsa temini, vaziyet planı tanzimi genelgeleri ile zemin etüt raporundaki önerilere uyulmak kaydıyla inşaatlarda su ve neme karşı yalıtım imalatları esas...

Engellilere Ait Düzenlemeler

Bu Genelge, Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile g...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Planları

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları planlarına, varsa üst kademe planlara ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına ve plan müelliflerinin de her tür ve ölçekteki planları; ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlaması zorunluluğuna ilişkindir.

Planların İncelenmesi ve Bakanlığa İletilmesi

Bu Genelge, İmar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerin uygulanması, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması, aynı kademedeki planlarda gösterim ve çizim tekniklerinde uyumun sağlanması ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi...