Genelgeler

  • Sıralama

Yer Seçimi İşleri

Bu Genelge, yurdumuzda meydana gelen veya gelmesi muhtemel afet olayları sonucunda konutları veya işyerleri yıkılması veya ağır derecede hasar görmesi nedeniyle "7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yard...

Taşınmazların İdari Yoldan Tescili

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin idari yoldan tesciline ilişkindir.

Riskli Yapıların Yıktırılması Süreci ve Takibi

6306 sayılı Kanun’a göre tespit edilen “riskli yapılar”ın yıktırılmasına ilişkin süreç, 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin “Riskli yapı...

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları

Bu Genelge, afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren plana esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme Etüt Raporları ile Jeolo...

İl Yapı Denetim Komisyonu İşlemleri

Bu Genelge; yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, mal müdürlüklerine yapı denetim kuruluşlarına, İl Yapı Denetim Komisyonlarının asil ve yedek üyelerine ve Valiliklerde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapı de...

Belediye Mücavir Alanlarındaki Köy Yerleşme Planlarının Onay Mercii

Nelediyelerin mücavir alanlarında bulunan köylerde ilgili belediyesince yapılan köy yerleşme planlarının uygulanması için, teklif ve onay merciinin neresi olduğuna ilişkin.