Genelgeler

  • Sıralama

Yapı Denetimi Uygulama Esaslarına İlişkin Yeni Düzenleme

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetimi İle İlgili Genelgelerin Yeniden Düzenlenmesi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Bodrum Katta ve Temelde Su Yalıtımı

Bu Genelge, kamu yapılarında temel ve bodrum katlarında uygulanacak su ve nem yalıtımı hakkında, arsa temini, vaziyet planı tanzimi genelgeleri ile zemin etüt raporundaki önerilere uyulmak kaydıyla inşaatlarda su ve neme karşı yalıtım imalatları esas...

Engellilere Ait Düzenlemeler

Bu Genelge, Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile g...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Planları

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları planlarına, varsa üst kademe planlara ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına ve plan müelliflerinin de her tür ve ölçekteki planları; ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlaması zorunluluğuna ilişkindir.

Planların İncelenmesi ve Bakanlığa İletilmesi

Bu Genelge, İmar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerin uygulanması, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması, aynı kademedeki planlarda gösterim ve çizim tekniklerinde uyumun sağlanması ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi...

Yer Seçimi İşleri

Bu Genelge, yurdumuzda meydana gelen veya gelmesi muhtemel afet olayları sonucunda konutları veya işyerleri yıkılması veya ağır derecede hasar görmesi nedeniyle "7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yard...

Taşınmazların İdari Yoldan Tescili

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin idari yoldan tesciline ilişkindir.