Genelgeler

  • Sıralama

Köy Yerleşik Alanı

Köy yerleşme alanlarının belirlenmesi, köy yerleşme planlarının yapımı, plana dahil edilen yerlerin köy tüzel kişiliği adına tescili ile tescil edilen arsaların ihtiyaç sahiplerine satışı hakkındaki iş ve işlemlere ilişkin.

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri

Köy Yerleşik Alanları

Köy yerleşik alan sınırlarının tespiti yapılmadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izni alınması gerektiği ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı.

İnşaatı Tanıtıcı Levha

Bu Genelge, yapımı devam eden işlerde şantiyede mevcut olan tabelalar ile yeni ihale edilecek işlerde ihale dokümanlarına konulan 'inşaatı tanıtıcı levha örneğinin de' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni teşkilat yapısına uygun olarak tadil...

Kıyı Tesisleri İşletme İzni ve Yapım Talepleri

Bu Genelge, kıyı tesisi yapımına yönelik görüş verilerek faaliyete geçirilmesi talep edilen kıyı tesislerine ilişkindir.

Yapı Denetimi

Bu Genelge, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılan bazı genelgeler ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesine ve değişikliklerin yapılmasına ilişkindir.