Genelgeler

  • Sıralama

Riskli Yapıların Yıktırılması Süreci ve Takibi

6306 sayılı Kanun’a göre tespit edilen “riskli yapılar”ın yıktırılmasına ilişkin süreç, 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin “Riskli yapı...

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları

Bu Genelge, afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren plana esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme Etüt Raporları ile Jeolo...

İmar Planında Turizm Tesis Alanı Olarak Ayrılan Alanların Konut Amaçlı Kullanımlara Dönüştürülmesi

Bu Genelge; imar planlarında turizm tesis alanı olarak ayrılan alanlarda, turizm belgesi alan yatırımcılar tarafından turizm tesisi yapılması gerekirken söz konusu alanlarda kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin işlemler tesis ettirilerek bu alanla...

İl Yapı Denetim Komisyonu İşlemleri

Bu Genelge; yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, mal müdürlüklerine yapı denetim kuruluşlarına, İl Yapı Denetim Komisyonlarının asil ve yedek üyelerine ve Valiliklerde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapı de...

Belediye Mücavir Alanlarındaki Köy Yerleşme Planlarının Onay Mercii

Nelediyelerin mücavir alanlarında bulunan köylerde ilgili belediyesince yapılan köy yerleşme planlarının uygulanması için, teklif ve onay merciinin neresi olduğuna ilişkin.

Köy Yerleşik Alanı

Köy yerleşme alanlarının belirlenmesi, köy yerleşme planlarının yapımı, plana dahil edilen yerlerin köy tüzel kişiliği adına tescili ile tescil edilen arsaların ihtiyaç sahiplerine satışı hakkındaki iş ve işlemlere ilişkin.