Genelgeler

  • Sıralama

Afet Dönüşüm Çalışmalarında TOKİ İle İşbirliği

Bu Genelge, doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için, şehirlerin modernleştirilmesi ve insan hayatını tehdit eden risklerden arındırılması için, TOKİ, Valilik ve Belediyeler işbirliğinde belirlenecek alanlardaki afet dönüşüm çalışmalarının başlatıl...

2011 Yılı İçin Belirlenen Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitleri

Bu Genelge, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait hak, yetki, görevler, alacak, borç ve mükellefiyetler TOKİ İdaresine devredilmesiyle yapılacak olan hak sahipliğine ilişkindir.

Yapı Belgeleri

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesi gereğince il özel idareleri ve belediyeler Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca (TSE) belirlenen standartlardaki adres bilgileri (bileşenleri) ile yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zaman...

Kıyı Kanunu Kapsamındaki Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Onayı

Bu Genelge, yürürlükte olan 7269 ve 5902 sayılı Kanunlarda jeolojik-jeoteknik etütlere ilişkin açık bir hüküm bulunmaması ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve çeşitli kanunlarda Bakanlığa verilen planlama yetkilerinin bi...

Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait Etüt ve Projelerin Hazırlanması ve Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi

Bu Genelge, 3194 sayılı İmar Kanununun 17 Aralık 2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9/12/2009 tarihli 5940 sayılı İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikl...

Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait Etüt ve Projelerin Hazırlanması ve Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi

Bu Genelge, 3194 sayılı İmar Kanununun 17 Aralık 2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9/12/2009 tarihli 5940 sayılı İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikl...

Köy Yerleşik Alan Tespiti Onayı

Bu Genelge, köylerde yaşayan vatandaşların 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında yapı yapabilmesinin ön koşulu köy yerleşik alan tespitlerinin yapılmış olması ve bundan sonraki uygulamalarda köy yerleşik alan tespitlerinin il encümenin...

Kentsel Yenileme Projeleri

Bu Genelge, Belediye Başkanlıkları ve/veya Valiliklerle imzalanan protokoller kapsamında Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projelerine ilişkindir.