Genelgeler

  • Sıralama

Sığınaklarla İlgili Uygulamalar

3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan eksiklik, aksaklık ve tereddütlerin giderilmesi ve uygulamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla uyul...

Yapı Denetimi

Bu Genelge, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılan genelgelerin yanlış yorumlandığı ve uygulandığı tespit edilerek tereddütlerin giderilmesine ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgelerindeki İmar İşlemleri

Bilindiği gibi, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenleyen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 15.04.2000 tarihinde "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ise 01.04.2002 gün ve 24713 sayı...

Çevre Düzeni Planı

Bu Genelge, Çevre Bakanlığının, 3194 sayılı İmar Kanununda ve ilgili yönetmeliğinde tanımı ve niteliği açıklanan Çevre Düzeni Planını yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylama yetkisi bulunmadığı gibi Çevre Bakanlığınca bu doğrultuda çıkartılan veya çı...

Parselde Yapılanmaya Gidilmesi Şartı

Bu Genelge, 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile planı bulunmayan alanlarda yapılac...

Mevzii İmar Planı

Bu Genelge, ilgili İdarelerce onanan mevzii imar planlarında Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü rakamının belirtilmediği veya D.İ.E. mevcut nüfus tespitlerinin esas alınmadığı bunun da planlanan alanda yerleşecek nüfus miktarı ile oluşturulacak hane veya...

Baz İstasyonları

Bu Genelge, Ulaştırma Bakanlığının ilgi yazılarında; Bakanlıkları ile GSM İşletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 17. maddesinde, işletmecilerin GSM mobil telefon sistemi baz istasyonlarını kurma sorumluluğundan söz edilerek; bu tesisl...