Genelgeler

  • Sıralama

Yeterlik Belgesi

Bu Genelge, İmar planlarının hazırlanmasına İlişkin İhalelerde "Yeterlik Belgesi''nin aranıp aranmayacağı hususlarına ilişkindir.

Kıyı ve Dolgu İmar Planları

Bu Genelge, Dolgu İmar Planları değişikliklerine ilişkin uygulamaların anılan mahkeme kararı doğrultusunda yürütülmesi ve anılan kararın söz konusu il dahilindeki ilgili tüm idarelere duyurulması hususuna ilişkindir.

Kıyı ve Dolgu İmar Planları

Bu Genelge, 3621/3830 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi ile bu Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde hangi hallerde doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanılabileceği ve bu alanlardaki yapılanma esaslarının ve imar planlarının...

Konut Yapı Kooperatiflerinin Ana Sözleşmelerindeki 10. Madde Değişikliği

Bu Genelge, 775 Sayılı Kanun çerçevesinde arsa talebiyle başvuruda bulunacak olan Konut Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinin 10. maddesine ilgili hükmü ilave etmeleri gerektiğine ilişkindir.

Büyükşehir Sınırına Dahil Edilen Yerlerde İmar Yetkileri

Bu Genelge, büyükşehir belediye sınırları içinde kalan köylerin tüzel kişiliği, 5216 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 23/Temmuz/2004 tarihinde sona erdiğinden, bu tarihten itibaren (listede belirtilen Orman Köyleri hariç) köy tüzel kişilikleri adl...

Mera Kanununda Yapılan Değişiklikler

Bu Genelge, Mera Kanunu değişikliğine ilişkindir.

İmar Planlarında Yapı Yüksekliği ve Kat Adedinin Belirlenmesi

Bu Genelge, bir taşınmaz üzerinde yapı yüksekliği ve kat adedinin belirlenmesi; taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkının yukarı doğru olan sınırının, idarenin düzenleyici işlemlerinden ve kamu hizmetlerinden olan imar kararlarını oluşturma yolu ile; kamu...

S.S.K. Prim Borçları Hakkında

Bu Genelge, ilgili idarelerden yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanan ve ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edildiği, kullanılmasında, fen bakımından sakınca bulunmadığı tespit edilen yapı ve tesislere yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ili...