İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı bu Kanun; Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kamu İhale Kanunu

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı bu Kanun; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuşt...

Yapılarda Kalite Kontrolü ve Uygulanacak Esaslar

Bu Genelge; ülkemizde inşaatların standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması, yapılan inşaatların yapım ve denetimlerinde uyulması gereken hususların neler olduğu ve uyulmaması halinde yaptırımın ne olacağınına ilişkindir.

3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4180 Sayılı Kanun ile İlgili

30.8.1996 günlü ve 4180 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen "3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11. maddesinin. Anayasa'nın Başlangıç'ının dördüncü paragrafı İle 2., 5., 7....