İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Arsa Ofisi Kanununun 11 ınci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik, Arsa Ofisi genel Müdürlüğünün sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılmayacağı...

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı bu Kanun; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düz...