İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı bu Kanun; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düz...

Çevre Düzeni Planı

Bu Genelge, Çevre Bakanlığının, 3194 sayılı İmar Kanununda ve ilgili yönetmeliğinde tanımı ve niteliği açıklanan Çevre Düzeni Planını yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylama yetkisi bulunmadığı gibi Çevre Bakanlığınca bu doğrultuda çıkartılan veya çı...

Parselde Yapılanmaya Gidilmesi Şartı

Bu Genelge, 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile planı bulunmayan alanlarda yapılac...

Mevzii İmar Planı

Bu Genelge, ilgili İdarelerce onanan mevzii imar planlarında Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü rakamının belirtilmediği veya D.İ.E. mevcut nüfus tespitlerinin esas alınmadığı bunun da planlanan alanda yerleşecek nüfus miktarı ile oluşturulacak hane veya...

Baz İstasyonları

Bu Genelge, Ulaştırma Bakanlığının ilgi yazılarında; Bakanlıkları ile GSM İşletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 17. maddesinde, işletmecilerin GSM mobil telefon sistemi baz istasyonlarını kurma sorumluluğundan söz edilerek; bu tesisl...