İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlenmek amacıyla hazırlanmış olup, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma,...

Yapı Denetimi

Bu Genelge, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılan genelgelerin yanlış yorumlandığı ve uygulandığı tespit edilerek tereddütlerin giderilmesine ilişkindir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının yapılması, yaptırılması ve resen onaylanması ve tadil edilmesine i...

Kamu Yapıları Projelerine Uygunluk Verilmesi ve Onaylanması

Bu Genelge; kamu yapıları projelerine uygunluk verilmesi ve onaylanması sürecine ilişkindir.