İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Parselde Yapılanmaya Gidilmesi Şartı

Bu Genelge, 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile planı bulunmayan alanlarda yapılac...

Mevzii İmar Planı

Bu Genelge, ilgili İdarelerce onanan mevzii imar planlarında Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü rakamının belirtilmediği veya D.İ.E. mevcut nüfus tespitlerinin esas alınmadığı bunun da planlanan alanda yerleşecek nüfus miktarı ile oluşturulacak hane veya...

Baz İstasyonları

Bu Genelge, Ulaştırma Bakanlığının ilgi yazılarında; Bakanlıkları ile GSM İşletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 17. maddesinde, işletmecilerin GSM mobil telefon sistemi baz istasyonlarını kurma sorumluluğundan söz edilerek; bu tesisl...

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

Bu Sözleşme Taraf Ülkelerin tüm bölge ve alanlarına uygulanır ve doğal, kırsal,kentsel ve yarı-kentsel alanları kapsar. Bu kapsama; kara parçası, iç sular ve deniz alanları da girmektedir. Bu iyi durumdaki peyzajlar kadar bozulmuş ve her gün kullanım...

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

12/4/2000 tarih ve 4562 sayılı bu Kanun; organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemek amacıyla, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenley...