İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi ile ilgili uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürl...

Hakediş Ödemeleri Sırasında İşverenlerin Muaccel Borçlarının Olup Olmadığının İdarelerce Sorgulanması

Bu Genelge, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının elektronik ortamda sorg...

Sigortalılık İşlemleri

Bu Genelge, sigorta işlemlerine ilişkindir.