İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Asgari Ücret Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; iş sözl...

S.S.K. Prim Borçları Hakkında

Bu Genelge, ilgili idarelerden yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanan ve ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edildiği, kullanılmasında, fen bakımından sakınca bulunmadığı tespit edilen yapı ve tesislere yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ili...

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve...

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle...

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek amacıyla düzenlenmi...