İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Makina Koruyucuları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı iş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup; sanayi ve ticaretten sayılan tüm i...

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların, yurt içinde ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere, kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde...

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık derecelerinin ve indirimin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin tesbiti amacıyla düzenlenmiş olup; s...

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası

29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı bu Kanun; köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının aylık ödeneklerine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.