İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İş Kanunu (4857)

22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı bu Kanun; işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, bazı (4. md) istisnalar dışında kalan bütün işyerle...

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

24/4/2003 tarih ve 4853 sayılı bu Kanun; 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken paraların...

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci ve 59 uncu maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 5 inci maddesine göre işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esaslarının sap...