KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı bu Kanun; mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumları mezunları il...

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulamak amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel...

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek amacıyla ya...

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı bu Kanun; rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edebilmek adına, Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimd...

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükümlerine Göre Görevden Ayrılanların, 657 sayılı Kanuna Tabi Kurumlardaki Görevlere Atanmaları Sırasında Bekleme Süresinin Olup Olmayacağı

Özet: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre görevden ayrılan ilgililerin, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki görevlere atanmaları sırasında 97 nci maddede belirtilen, bekleme sürelerinin dikkate alınmasının gerekmediği...