KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik bir...

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna atanan personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi gereğince yemin etmeleri için ku...

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disi...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; genel ve k...

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

2/10/1981 tarih ve 2531 sayılı bu Kanun; kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler bağlamında, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunları...

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönet...