KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemektir.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cet...

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tesbiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılac...

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle...

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim proğramlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlen...

Birden Fazla Kamu, Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Adalet Bakanlığ...

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik bir...

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna atanan personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi gereğince yemin etmeleri için ku...

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disi...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; genel ve k...